Regjeringa har i dag presentert fase 2 i krisepakka. Innhaldet er retta mot små og mellomstore bedrifter.

Publisert 27.3.2020 klokka 12:47

Regjeringa, LO, Finans Norge, Virke og NHO har jobba fram ei overordna krisepakke kalla fase 2 og det var brei einigheit om prinsippa i pakka.  Den vart presentert kl 8 i dag. Næringslivet treng for tida kontantar meir enn kreditt. Målet med pakka er å gje nødvendig hjelp med påløpande kostnader og husleige, forsikringar, vart nemnt. Staten vil dekkja deler av kostandane for verksemder som har omsettingssvikt, men alle må vi bidra i eit felles løft for samfunnet.

Pakke skal gi kontant støtte direkte til små og mellomstore bedrifter. Dette for å sikra at nødvendige tilbod er tilgjengeleg for folket ved å unngå varige problem for næringsliv og arbeidsplasser når krisa er over.

Bedrifter som er blitt pålagt av staten å stengja verksemda, vil få ein høgare kompensasjonsgrad. Det er godt signal for vår yrkesgruppe.

Regjeringa vil bruka komande veke til å få på plass detaljane i pakka som skal presenterast neste fredag. Finans Norge skal sikra rask overføring samtidig som det må sikrast god og ryddig handtering av stønaden gjennom digitale plattformer. Innan 3 veker, skal det vera overført kontantstøtte til søkjaren. Den enkelte bedrift må søkja sjølv, for deretter å mot ta direkte overføring.  Regelverk skal sikra at dei som har behov får hjelp, og at useriøse aktørar ikkje får tilgang inn i vår felles statskasse.

Profilerte økonomar uttaler at det vil kosta samfunnet meir å gjera lite enn å gjera for mykje, i denne alvorlege situasjonen landet er i.

Saka visar den viktige funksjonen 3-parts samarbeidet har, når arbeidsgivar, organisasjonar i arbeidslivet og regjeringa i samarbeid finn fram til gode løysingar, uttalar leiar av LO Hans-Kristian Gabrielsen.

Partar uttalte at desse overordna prinsippa, er eit godt utgangspunkt for vidare behandling i Stortinget.


Hovedoppgjøret er i havn

Publisert 25.5.2022 klokka 15:25

For første gang var Norsk Tannpleierforening med i forhandlingsutvalget i Unio og satt «ved bordet» under meklingen mellom hovedorganisasjonene og Kommunenes Sentralforbund, KS, helga 21.-24. mai. Det var spennende og lærerike dager for NTpF sin rådgivende HTV, Ann-Elin Instebø. Du finner all informasjon om oppgjøret på denne siden

Innspill til NRK Folkeopplysningen

Publisert 04.3.2022 klokka 16:15

Norsk Tannpleierforening, NTpF takker for at NRK setter munnhelse på agendaen. Dette er viktig område som NTpF mener bør ha mer oppmerksomhet. Ja, Tannpleierforeningen er glad for at tannpleierne ikke fikk fokus i dette programmet, men foreningen stiller likevel spørsmål til at yrkesgruppen ikke er nevnt i et program som omhandler tema pasient og munnhelse. […]

International Symposium on Dental Hygiene i DUBLIN I AUGUST!

Publisert 03.2.2022 klokka 13:20

Det er en stor glede at 15 tannpleiarar har søkt og fått tildelt stipend for deltagelse på  ISDH,  2022 i Dublin, Irland. Det er ønske fra NTpF å stimulere medlemmer til å delta. Arrangementet er den 11. til 13. august med temaet “THE FUTURE IS IN OUR HANDS”. Norsk Tannpleierforening er representert med to delegater på […]

Bli medlem i Norsk Tannpleierforening