Kommentarer fra Tannpleierforeningens til Helsedirektoratets anbefalinger

Publisert 21.4.2020 klokka 20:52

Tannpleiere og tannleger kan gradvis åpne for normal drift, etter de nye retningslinjene fra Helsedirektoratet. Det forventes fortsatt betydelig redusert aktivitet i hele tannhelsetjenesten. Det anbefales blant annet å nedprioritere recall og milde former for periodontitt.

Ifølge anbefalingene skal man minimere spredning av aerosoler, og ultralyd, airscaler og airflow, bør ikke benyttes. I ktp 5 Kommunehelsetjenesten og tannhelsetjenesten, står Tannhelsetjenesten spesifikt under kpt. 5.5.  https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/kommunehelsetjenesten-og-tannhelsetjenesten/tannhelsetjenesten?malgruppe=undefined   og under pkt: Tannhelsetjenesten bør foreta en gradvis opptrapping av aktivitet på tannklinikkene står der bl.a. om anbefaling når det gjelder prioriteringer av pasientbehandling, og om bruk av aerosolgenererande prosedyrar.

Alle klinikker bør i felleskap lage sin egen plan for hvordan de skal følge de anbefalinger som er gitt av Helsedirektoratet og FHI, for å bidra til redusert smittespredning. Her er det viktig at tannpleier er delaktig og tar ansvar, og tar en egen vurdering utfra gitte krav, tilgang på smittevernsutstyr, og hvordan det er mulig å organisere driften ved klinikken. Tannpleier må også ta en vurdering om aktuell behandling av pasient er nødvendig, eller om den kan utsettes.

Det er Helsedirektoratet og FHI som gir anbefalinger og retningslinjer. NTpF gir ingen føringer, og behandler må ta en vurdering utfra gitte kriterier.
Tannpleierforeningen anbefaler at tannpleierne setter seg grundig inn i veilederen, for å kunne ta en velbegrunnet beslutning angående anbefalte arbeidsoppgaver og drift. Dette må kommuniseres med eventuell klinikkeier, slik at tilrettelegging av ditt arbeid følger de retningslinjer som er publisert av Helsedirektoratet og FHI.

Gjengitt fra Helsedirektoratet sine anbefalinger:
«Det er den enkelte virksomhet som er ansvarlig for å vurdere om behandlingen tilfredsstiller grunnleggende krav til smittevern, og dermed kan tilbys.
Organisering av arbeidet på tannklinikken, gjennomføring av smittevernsrutiner og ev. begrenset tilgang på smittevernutstyr, vil være styrende for hvem og hvor mange som kan tilbys tannbehandling.» «Det må gjøres en individuell medisinskfaglig vurdering av om pasienter skal få helsehjelp under pandemien eller om helsehjelpen kan utsettes til etter pandemien. Vurderingen må ses i sammenheng med kapasiteten.»

Når det gjelder smittevern, oppfordres den enkelte tannpleier å sette seg inn i delen av veilederen med direkte anbefalinger for smittevern, dersom man har oppstart av behandling:

Gjengitt fra Helsedirektoratet sine anbefalinger:

«Forsterket basalt smittevern
Anbefalt påkledning tannhelsepersonell som er < 2 m avstand fra behandlingsseanse
• Engangshansker. Viktigheten av adekvat håndhygiene før og etter bruk presiseres.
• Munnbind (klasse ll eller llR). Skiftes mellom hver pasient.
• Visir/vernebriller
• Dekkestykke eller plastforkle over klinikktøy. Dekkestykke festes med klyper som desinfiseres etter hver pasient. Alternativt benyttes dekkestykke med limkant eller skifte av klinikktøy mellom hver pasient.
• Forutsatt tilgjengelig: Hette/lue som dekker alt hår
Tilleggspåkledning under utførelse av aerosolgenererende prosedyrer:
• Langermet smittefrakk, engangs eller gjenbruksfrakk som skiftes mellom hver pasient.
Det er globalt redusert tilgang på beskyttelsesutstyr. For å sikre utstyr til situasjoner der det er påkrevet, bør arbeidet organisere slik at man reduserer behovet for utstyr, og at beskyttelsesutstyr kun benyttes når det er behov.
Bruk av hetter, dekketøy og frakker i tøy anbefales da disse kan vaskes og gjenbrukes. Visir som kan desinfiseres og gjenbrukes anbefales også.»

Angående anbefaling at tannleger bør bruke sekretær:

Utdrag fra kap.5.5: «Av hensyn til smittevernet frarådes det i den nåværende situasjonen at tannleger jobber alene uten assistanse av tannhelsesekretær. Ved eventuell sykdom eller permitteringer bør annet helsepersonell overta tannhelsesekretærens oppgaver.»

Dette viser til at tannlege som er vant til å ha sekretær til assistanse ved stol, og til smittevern mellom pasienter bør fortsette med dette.
Mange tannpleiere jobber uten sekretær, og har kontroll på smittevernsrutinene selv. Denne anbefalingen referer til at man som behandler skal forholde seg til «normale arbeidsforhold», og ikke kutte hjelp fra sekretær dersom man er vant til dette. Det vil si at tannpleier som er vant til å håndtere smittevern mellom pasienter selv, kan trygt fortsette med dette.

Ansatt som opplever brudd på disse anbefalingene og rådene etter 20. april, bør ta det opp med arbeidsgiver og ev. fagforening.


Tannpleierforeininga er meir synleg!

Publisert 13.1.2022 klokka 09:40

NTpF var invitert til å koma med tannhelsepolitisk kommentar til Unio sitt innspel til regjeringa Støre i forkant av 2023-budsjettet. For første gong er Tannpleierforeiniga integrert og fått anledning til å formulera viktig politisk bodskap til komande statsbudsjett. Unio skriv under tema Helse og omsorg: Tannhelse må i større grad bli en del av den […]

ISDH 2022- International symposium on dental hygiene

Publisert 11.1.2022 klokka 08:47

11. til 13. august 2022 arrangeres ISDH i Dublin i regi av tannpleiernes internasjonale organisasjon, IFDH med det spennende tema THE FUTURE IN OUR HANDS.  Norsk Tannpleierforening engasjerer seg, i internasjonalt arbeid for yrkesgruppa sammen med 30 andre land, og er representert på generalforsamlingen i 2 dager før symposiet. Det er flott å se at mange […]

Tannpleiernes forsikringskontor er etablert

Publisert 22.12.2021 klokka 15:11

Norsk Tannpleierforening har et bredt forsikringstilbud til meget fordelaktige priser. Her kan du lese mer om og kjøpe våre gode forsikringer til gunstig medlemspris. NB! Forsikringene kan ha oppstartsdato tidligst 1.1.22. Din egen forsikringsportal Som medlem i Norsk Tannpleierforening får du tilgang til din egen forsikringsportal. Her vil du finne informasjon om våre forsikringsprodukter, og du kan […]

Bli medlem i Norsk Tannpleierforening