Tilbakemelding til Mattilsynet om tannpleiere og bleking av tenner.

Publisert 22.2.2021 klokka 14:23

Oppdatering mars 2021:

NTpF gav tilbakemelding på den negative ordlyden i saka, med bakgrunn i vedtak i EU Professional Qualifications Directive i forhold til direktiv Directive 2005/36/EC.

Teksten er blitt endra til:
Tannpleiere kan utføre tannbleking dersom det skjer under direkte oppsyn av en tannlege, og hvis et tilsvarende sikkerhetsnivå kan garanteres.

Mattilsynet sin opprinnelege tekst:
Det er således ikke lovlig, at tannpleiere utfører tannbleking, med mindre det skjer under direkte oppsyn av en tannlege. NTpF må forhalda seg til EU direktivet som seier at tannlegen skal ha direkte oppsyn når bleiking blir utført hos tannpleier, men NTpF såg behovet for endring av ordbruken.

Tannpleiarane sin europeiske foreining, EDHF, jobbar fortsatt for endring i direktivet og at tannpleiaren skal kunna utføra bleiking på sjølvstendig grunnlag.

Februar 2021:
Til Mattilsynet,

Som leiar av Norsk Tannpleierforening, gir eg ein venleg tilbakemelding til innlegg på nettsida til Mattilsynet om «Hvorfor bør tannbleking kun foregå hos tannlege? og bakgrunn for NTpF sin tilbakemelding.

Tannpleierforeininga opplever formuleringa som unødig negativt formulert, når sak blir vurdert i forhold til vedtak i EU om -Professional Qualifications Directive med utgangspunkt i direktiv Directive 2005/36/EC.

Tannpleier har bachelor fagleg bakgrunn, er autonom yrkesgruppe som undersøkjer tenner, tannkjøtt, stiller enkelte diagnoser innafor oral helse, og henviser til spesialistar på sjølvstendig grunnlag. Tannpleiarar i Norge har tannbleiking i si utdanning og har kompetanse til å utføre tannbleking. Tannbleiking utført av tannpleier, var praksis fram til 2012. Etter den tid, har tannlegen tilsyn med utføring av bleiking hos tannpleier. NTpF visar til tidlegare korrespondanse med Mattilsynet i saka. 

Den europeiske tannpleierorganisasjonen, EDHF, er i dialog med EU vedr saka. EDHF er gjort kjent med at tannpleierutdanning og yrkesgruppa vart vurdert som utdanning på vidaregåande nivå og difor ikkje vurdert som «dental practitioner» når grunnlaget for direktivet vart definert. Resultatet er at tannpleiaryrket ikkje vart del av kvalifiseringsdirektivet.

Til forskjell for dei fleste land i Europa, har enkelte land ikkje krav til bachelor utdanning.  EDHF har jobba med endring av direktivet over tid og har utarbeida felles rammeverk for utdanninga med utgangspunkt i bachelor, og fortset arbeidet overfor EU. Norsk Tannpleierforening saman med EDHF ser fram til ein endring av direktivet på sikt. Tannpleier utdanna i Norge er kompetent til å forstå innhald og bruk av beikemiddel på sjølvstendig grunnlag. NTpF ser at tidlegar autorisasjon for yrkesutøving, er blitt ramma av bestemmelse tatt i EU på grunnlag som ikkje gjeld tannpleiarar utdanna i dei fleste land, blant dei dei nordiske landa.

Med denne bakgrunn foreslår Tannpleierforeininga at teksten blir endra og tilført:

Tannpleiere i Norge har utdannelse og kompetanse til å utføre tannbleking, men slik lovverket er utformet i dag må praksis skje under oppsyn av tannlege.

NTpF ser fram til ny vurderinga av tekst med utgangspunkt i vedlagt informasjon.

Tusen takk!

Venleg helsing

Hilde Aga
ledar av
Norsk Tannpleierforening,  NTpF


Innspill til NRK Folkeopplysningen

Publisert 04.3.2022 klokka 16:15

Norsk Tannpleierforening, NTpF takker for at NRK setter munnhelse på agendaen. Dette er viktig område som NTpF mener bør ha mer oppmerksomhet. Ja, Tannpleierforeningen er glad for at tannpleierne ikke fikk fokus i dette programmet, men foreningen stiller likevel spørsmål til at yrkesgruppen ikke er nevnt i et program som omhandler tema pasient og munnhelse. […]

International Symposium on Dental Hygiene i DUBLIN I AUGUST!

Publisert 03.2.2022 klokka 13:20

Det er en stor glede at 15 tannpleiarar har søkt og fått tildelt stipend for deltagelse på  ISDH,  2022 i Dublin, Irland. Det er ønske fra NTpF å stimulere medlemmer til å delta. Arrangementet er den 11. til 13. august med temaet “THE FUTURE IS IN OUR HANDS”. Norsk Tannpleierforening er representert med to delegater på […]

Rådgivere i lønn- og arbeidsforhold

Publisert 25.1.2022 klokka 13:44

Tannpleierforeningen har gleden av å annonsere at tannpleiere og hovedtillitsvalgte i Viken, Jonill Engseter og Vestland, Ann-Elin Instebø er ansatt i Norsk Tannpleierforening i henholdsvis 50 og 60% stilling fra nyttår 2022. Med sin kunnskap og erfaring vil de bistå tillitsvalgte i fylkene og gi råd i lønn- og arbeidsforhold for Norsk Tannpleierforening.

Bli medlem i Norsk Tannpleierforening