Aktuelt

Tannhelsetjenesten i Buskerud ISO-sertifisert

Publisert 27.6.2017 klokka 09:12

Tannhelsetjenesten i Buskerud er som første norske tannhelsetjeneste ISO-sertifisert, noe som man lever opp til standardens krav til et helhetlig ledelsessystem for kvalitet. To tannpleiere, Eva Rydgren Krona og Eline Juel Bjørkevik, har vært sentrale i arbeidet. Bjørkevik har vært prosjektleder, og Rydgren Krona har sittet i styringsgruppen. ISO-sertifikatet ble overrakt fredag ettermiddag ved en […]

Rekvirering av Duraphat tannkrem

Publisert 16.6.2017 klokka 10:34

Helse- og omsorgsdepartementet har bedt Helsedirektoratet om ei vurdering av rekvireringsrett for tannpleiarar når det gjeld høgkonsentrert fluortannpasta. Direktoratet legg til grunn overfor Helse- og omsorgsdepartementet at tannpleiaren har nødvendig kompetanse til å nytta legemiddelet på ein forsvarlig måte, og Helsedirektoratet foreslår overfor departementet at forskrift om rekvirering av legemidler blir endra. Departementet jobbar med […]

Tannhelsetenesta på fylkeskommunalt nivå og satsing på tannpleiarkompetanse

Publisert 09.6.2017 klokka 12:36

Stortinget vedtok i natt innstillinga frå Helse-og omsorgskomiteen «Innstilling fra Helse- og omsorgskomiteen om endring i helselovgivingen (overføring av det offentlige tannhelseansvaret, lovfesting av kompetansekrav m.m).» Dette er ein siger for tannhelsetenesta, for pasientane, fagmiljøa, og vedtaket er ei erkjenning av tannpleieren og deira faglege kompetanse. Det blir opna for ei prøveordning frå 2020 i […]

Fortsatt regional forvalting av tannhelsetenesta

Publisert 02.6.2017 klokka 12:12

Regjeringen ville flytta ansvaret for tannhelseteneste (DOT) til kommunene, men regjeringa fekk ikkje fleirtal for det på Stortinget. Helse- og omsorgskomiteen konkluderte med at de offentlege tannhelsetenesta skal førast vidare på regionalt nivå. Kommunar som ønskjer det, kan bli prøvekommunar om å overta ansvaret for DOT frå 2020. KrF og V sine representantar i Helse- […]

Verdens tobakksfrie dag 31. mai

Publisert 30.5.2017 klokka 22:41

Hvert år markeres verdens tobakksfrie dag 31. mai for å rette oppmerksomheten mot tobakksrelaterte dødsfall og sykdommer. Tema for dagen fastsettes av  Verdens helseorganisasjon (who.int). I 2017 er temaet «tobakk – en trussel mot utvikling». WHO ønsker med dette å framheve trusselen tobakksindustrien utgjør for en bærekraftig utvikling og helse. Dagen er en fin anledning for lokalt […]

Innspel til Helse- og omsorgskomiteen på regjeringa si innstilling Prop.71L( overføring av det offentlige tannhelsetjenesteansvaret, lovfesting av kompetansekrav m.m)

Publisert 27.4.2017 klokka 09:38

Regjeringa står ved sitt tidlegare forslag om overføring av tannhelsetenesta til kommunen og krav til kompetanse. Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund, YS, har på vegne av Delta/Norsk Tannpleierforbund og Parat, sendt innspel til Helse- og omsorgskomiteen der YS uttrykker bekymring for forslag til  den framtidige organiseringa av tannhelsetenesta. I tillegg blir det i innspelet, understreka bekymring for prioritering […]

Regjeringen svikter helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid i tannhelsetjenester utført av tannpleiere

Publisert 31.3.2017 klokka 20:47

1.Prop. 71 L (2016–2017) Endringer i helselovgivningen (overføring av det offentlige tannhelsetjenesteansvaret, lovfesting av kompetansekrav m.m.) https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-71-l-20162017/id2546178/ Tannpleierne bør også lovfestes på lik linje med de andre 8 yrkesgruppene slik det opprinnelig  tenkt i høringsnotatet, mener Norsk Tannpleierforening., 2.Bedre tannhelsetjenester til innbyggerne;  mener  Regjeringen; https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/bedre-tannhelsetjenester-til-innbyggerne/id2547052/ 3.Intervju med leder i Norsk Tannpleierforening, Hilde Aga: «Tannhelse – […]

Verdens vanndag 2017 markeres i dag.

Publisert 22.3.2017 klokka 11:11

Kanskje du som tannpleier kan bruke Vanndagen 2017 til å minne pasientene om viktigheten av vann som tørstedrikk? FN har siden 1992 markert verdens vanndag den 22. mars. Tema for vanndagen i dag handler om å redusere forurensingen av vann, og gjenbruke avløpsvann.  63 millioner mennesker i verden mangler gode drikkevannskilder  Over 80 […]

Arbeiderpartiet vil beholde tannhelsetjenesten i fylkeskommunen

Publisert 13.3.2017 klokka 14:13

Under Tannpleierforeningens lokalledersamling som ble avviklet 8. og 9. mars, fikk foreningen uforbeholden støtte fra stortingsrepresentant Ruth Grung som kom for å snakke om Arbeiderpartiets syn på tannhelsetjenesten i Norge. Les mer  

Stipendiat og tannpleier Ferda Gulcan disputerer for PHD-grad

Publisert 09.3.2017 klokka 09:08

Dette skjer ved Universitetet i Bergen den 10. mars klokken 11:15 , Auditorium Cavum, Odontologibygget, Årstadveien 19. Prøveforelesningen starter kl 10:15 samme sted. Tema for avhandlingen er: Munnhelse hos norske og svenske eldre Norsk Tannpleierforening ønsker Ferda lykke til!    

Meld deg inn i Norsk Tannpleierforening

NTpF er en partipolitisk uavhengig yrkesorganisasjon for alle autoriserte tannpleiere, enten de er yrkesaktive eller yrkespassive. Mer om Norsk Tannpleierforening >>

Medlemsfordeler

  • Medlemsskap i NTpF og Delta: Delta gir deg hjelp og støtte på arbeidsplassen i lønns– og arbeidsspørsmål.
  • Fagtidsskriftet Tannstikka med 6 utgivelser per år med bl.a. fagstoff og oversikt over ledige stillinger etc.
  • Faglig utvikling gjennom årlige fagkonferanser med kurs spesielt tilpasset tannpleiere, rimelig for studenter og til gunstig pris for ordinære medlemmer