Pensjon

Pensjon er en økonomisk ytelse for personer som er ute av arbeidsmarkedet. Årsaken kan være at en har oversteget en fastsatt grense for arbeidsfør alder eller forlater arbeidslivet av helsemessige årsaker. Pensjonen skal sikre livsgrunnlaget når lønnen fra arbeidsgiver opphører. Det er derfor viktig at pensjon er en del av tariffavtalen, slik at ikke arbeidsgiver ensidig kan endre ordningen.

Norsk Tannpleierforening (NTpF)/Delta har medlemmer i offentlig og privat sektor. For medlemmer i kommunesektoren forhandles lønnen sentralt med KS. Dvs. at lønn og pensjonsforhold er regulert i den sentrale tariffavtalen mellom KS og Delta

Veiledningsheftet – lønns-og arbeidsforhold 2016 er utarbeidet av Delta i samarbeid med Norsk Tannpleierforening, og er en veileder for deg som er tilsatt i privat sektor. Et punkt i veilederen tar for seg tjenestepensjon.

Nærmere informasjon om ulike ordninger, finner du på Delta sin nettside

 

Bli medlem i Norsk Tannpleierforening