Høring – Nasjonal faglig retningslinje for skolehelsetjenesten

Nedenfor er en kopi av ditt svar på: Høring – Nasjonal faglig retningslinje for skolehelsetjenesten (16/30097)

  • Høringen kommer fra:
    • Fagforening
  • Navn på avsender av høringen (hvilken statlig etat, fylkesmannen, kommune osv):
    • Norsk Tannpleierforening
  • Alle barn bør tilbys helsesamtale og somatisk undersøkelse på 1. trinn (skolestartundersøkelsen)
    • Tannstatus og munnhole er godt integrert i gjennomføringa av helseundersøkjinga ved skulestart. her er det nødvendig med god samhandling der tannhelsetenesta er ein part
  • Alle ungdommer bør tilbys en helsesamtale på 8. trinn
    • Riktig at tannhelse er tema her. God samhandling med aktuelle partar for å fremja det tverrfaglege i felles mål
  • Tema som skolehelsetjenesten bør ta opp med barn, foresatte og ungdom i Skolestartundersøkelsen og helsesamtale på 8. trinn
    • Tannhelsa godt intergrert
  • Skolehelsetjenesten bør bidra til å oppdage psykiske plager
    • Tannhelsepersonell møter barn og ungdom regelmessig i heile oppveksten. Tenesta kan vera ein god samarbeidspart på området psykisk helse
  • Ved alle henvendelser fra barn og ungdom bør skolehelsetjenesten være oppmerksomme på mulige bakenforliggende årsaker
    • Viktig at personell er bevisste denne faktoren i sin kommunikasjon med barn og foresatte
  • Alle barn bør være lett avkledd under den somatiske undersøkelsen i skolestartundersøkelsen
    • Helsepersonell har ein sjølvstendig meldeplikt til og ansvar overfor barneverntenesta. Positivt at dette blir sett på i samband med munnhelseundersøkjinga
  • Vold, overgrep og omsorgssvikt bør være et tema i skolestartundersøkelsen
    • Ja
  • Helsesamtale på 8. trinn: Alle ungdommer bør spørres om de har vært utsatt for vold, overgrep eller omsorgssvikt
    • Ja
  • Skolehelsetjenesten bør ta initiativ til et systemrettet samarbeid med skolen
    • Det er viktig med systemretta samarbeid med skulen der ulike, aktuelle helseaktørar jobbar saman overfor skulen
  • Skolehelsetjenesten bør ha oversikt over elevenes helsetilstand og de faktorer som kan virke inn på helsen til barn og ungdom
    • Viktig at skulehelsetenesta har oversikt over helsetilstand til elevane. Lokale faktorar kan virka inn på helsa til barn i oppvekst. Det må bli sett på saman med dei meir generelle faktorane som kan ha påverknad.
  • Skolehelsetjenesten skal bidra i undervisning i gruppe/klasser i den utstrekning skolen ønsker det
    • Viktig å motivera skulen til å nytta seg av kompetanse innafor tema helse i undervisninga. Her må dei ulike helseaktørane samarbeida
  • Skolehelsetjenesten skal bidra med helseopplysning på skolens foreldremøter i den utstrekning skolen ønsker det
    • Foreldremøter er ein fin arena for kommunikasjon og samarbeid mellom foreldre, skule og helsetenesta. Viktig at foreldra er oppdatert på områder skulehelsetenesta har vore involvert
  • Skolehelsetjenesten bør tilby seg å bidra i skolens undervisning om seksualitet og samliv
    • Ja
  • Alle ungdomsskoleelever bør få tilbud om å besøke helsestasjon for ungdom
    • Viktig at dei unge får tilbod om å kommunisera med ein profesjonell voksenperson med bakgrunn i data om psykiske utfordringar dei unge har i dag. viktig forebyggjande tiltak.
  • Skolehelsetjenesten bør bidra i skolens arbeid med universelle tiltak som fremmer et godt psykososialt miljø og god psykisk helse og forebygger mistrivsel, mobbing og psykiske plager blant barn og ungdom
    • Tannhelsetenesta møter barn og unge regelmessig. 97% av alle barn og ung mottar tilbodet. Tannhelsepersonell kan vera viktige aktørar i dette viktige arbeidet
  • Skolehelsetjenesten bør bidra i skolens arbeid med universelle tiltak for å forebygge bruk av tobakk, alkohol og rusmidler
    • Tannhelsetenesta skal kommunisera tema tobakk med all ungdom. Spørsmål om tobakksbruk er spørsmål i anamnesen
  • Skolehelsetjenesten bør bidra til gode rammer rundt skolemåltidet og mattilbudet i skolen
    • Nasjonale faglege retningslinjer for mat og måltid må vera implementert i skulen. Gode kostholdsvanar fremjar læring, og påverkar den generelle helsa og munnhelsa Norsk Tannpleierforening foreslår lovpålagt, gratis, ernæringsmessig forsvarlig, måltid i skulen. Det er eit viktig universelt tiltak og viktig helsefremajande invistering!
  • Skolehelsetjenesten bør bidra til at barn og ungdom kan være fysisk aktive i skolen, på vei til og fra skolen og i nærmiljøet
    • viktig med fysisk aktivitet på 1 time pr dag. helsetenesta må vera ein pådrivar for tilretteleggjing
  • Skolehelsetjenesten kan tilby gruppesamtaler for å støtte barn og ungdom som opplever samlivsbrudd mellom foresatte
    • Ja
  • Skolehelsetjenesten bør i samarbeid med skolen bidra til å følge opp elever med bekymringsfullt fravær
    • Viktig at det er samarbeid mellom helsetenesta og skulen når det gjeld stort fråvær
  • Skolehelsetjenesten bør tilby oppfølgende samtaler til barn og ungdom med psykiske plager
    • Visar til tidlegare svar
  • Skolehelsetjenesten bør vurdere hjemmebesøk til barn og ungdom med særlige behov
    • For å skapa størrre likheit i helse, må dei med særskilte behov følgjast ekstra godt opp
  • Skolehelsetjenesten bør ha en tilgjengelig lege
    • Tannpleierforeninga ser viktigheita av at lege bidreg i tverrfaglege tema og samarbeid her helsefremajnde tiltak må ha fokus
  • Skolehelsetjenesten bør bruke et kjønnsnøytralt språk i all formidling som gjelder samliv og seksualitet
    • ja
  • Skolehelsetjenesten bør vurdere å ta i bruk tiltak for å nå gutter i større grad
    • ja
  • Oversikt over innholdet i retningslinjen (kortprogrammet)
    • Kortprogrammet gjev ein god oversikt. Tema tannhelse er godt tatt i vare
  • Generelle tilbakemeldinger
    • Retningslinjene tar i vare tema munnhelse og inkluderar tannhelsetenesta, der det er naturleg

 

Tjenesten er levert av www.questback.com – Questback Essentials

 

Fant du det du lette etter?

Meld deg inn i Norsk Tannpleierforening

NTpF er en partipolitisk uavhengig yrkesorganisasjon for alle autoriserte tannpleiere, enten de er yrkesaktive eller yrkespassive. Mer om Norsk Tannpleierforening >>

Medlemsfordeler

  • Medlemsskap i NTpF og Delta: Delta gir deg hjelp og støtte på arbeidsplassen i lønns– og arbeidsspørsmål.
  • Fagtidsskriftet Tannstikka med 6 utgivelser per år med bl.a. fagstoff og oversikt over ledige stillinger etc.
  • Faglig utvikling gjennom årlige fagkonferanser med kurs spesielt tilpasset tannpleiere, rimelig for studenter og til gunstig pris for ordinære medlemmer