Tannhelsetilbud 21- og 22-åringer

Rundskriv I-2/2022, Utvidet fylkeskommunalt tannhelsetilbud i
2022, fra HOD. Rundskrivet orienterer det om det utvidede fylkeskommunale
tannhelsetilbudet som fylkeskommunene kan tilby til 21 – 22 åringene, med 50 prosent
egenbetaling beregnet av fylkeskommunens takster for tannbehandling.
Det utvidede fylkeskommunale tilbudet gjelder fra 1. januar 2022.
I forbindelse med iverksetting ønsker nasjonalt lederforum for offentlig tannhelsetjeneste
avklaring på noen punkter.
Følgende gjelder:
− reduksjonen i egenbetaling for 21- og 22-åringer gjelder for hele det kalenderåret en
person fyller 21- og 22 år, tilsvarende prinsippet for gruppene a og d i
tannhelsetjenesteloven
− reduksjon på 50% i egenbetaling gis etter de ulike fylkeskommunenes takster, ikke etter
HODs honorartakster
− for trygderefusjon benyttes samme prinsipp som for 19- og 20 åringer, se brev fra
Helsedirektoratet 13. oktober 2017 (17/31543-3), slik at reduksjon på egenbetaling gis
etter en eventuell trygderefusjon er trukket fra
o for tannhelsetjenester som omfattes av frikort for helsetjenester vil 21- og 22
åringer få godskrevet 50 prosent av godkjent egenandel

Helsedirektoratet vil gjøre nødvendige endringer i rundskriv til folketrygdloven § 5-6, § 5-6 a og
§ 5-25.

Fant du det du lette etter?

Bli medlem i Norsk Tannpleierforening