Tannpleiernes rekvireringsrett

Tannpleieres rett til rekvirering av legemidler
Helsedepartementet vedtok 17. februar 2003 forskrift om endring av forskrift 27. april 1998 nr. 455 om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek.

Forskriften trer i kraft 1. juli 2003.
Med dette gis følgende nye bestemmelser i § 2-8:
§ 2-8 Tannpleieres rett til rekvirering
Tannpleier med norsk autorisasjon eller lisens har rett til  å rekvirere følgende legemidler i den grad det er nødvendig for utøvelse av tannpleiervirksomheten:
a) midler mot karies
b) overflateanestetika til odontologisk bruk
c) antiseptika til lokal behandling i munn

Tannpleier med norsk autorisasjon eller lisens og godkjent utdanning i bruk av injiserbare lokalanestetika kan i tillegg rekvirere følgende legemidler i den grad det er nødvendig for utøvelse av tannpleiervirksomheten:
a) Midler til lokal infiltrasjonsanestesi til odontologisk bruk
b) Adrenalinoppløsning i autoinjektor til bruk mot anafylaktisk sjokk
Tannpleiere kan kun rekvirere legemidler til bruk i praksis.
I tillegg kom en endring i kravene til resept som tannpleiere bør kjenne til:
FORSKRIFT OM ENDRING I FORSKRIFT OM REKVIRERING OG UTLEVERING AV LEGEMIDLER FRA APOTEK.
Fastsatt av Helsedepartementet 21. juli 2003 med hjemmel i lov av 4. desember 1992 nr. 132 om legemidler m.v. (legemiddelloven) § 25b, lov av 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell (helsepersonelloven) § 11 og lov av 2. juni 2000 nr. 39 om apotek (apotekloven) § 6-8.

I forskrift av 27. april 1998 nr. 455 om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek gjøres følgende endring:
§ 5-7 skal lyde:
Resepter skal påføres følgende opplysninger om den personen legemidlet er rekvirert til:
a) fornavn
b) etternavn
c) kjønn
d) fødselsnummer og
e) adresse
Før resept utstedes på legemiddel i reseptgruppe A eller B, skal legitimasjon kreves og forevises dersom pasienten er ukjent for reseptutstederen.
Fødselsnummer kreves ikke påført for personer som ikke er tildelt fødselsnummer. Dersom personen har fødselsnummer, uten at dette er tilgjengelig ved reseptutstedelse, kan legen utstede resept dersom det vurderes som nødvendig at personen mottar legemidlet.
Endringen trådde i kraft 1. oktober 2003.

Fant du det du lette etter?

Meld deg inn i Norsk Tannpleierforening

NTpF er en partipolitisk uavhengig yrkesorganisasjon for alle autoriserte tannpleiere, enten de er yrkesaktive eller yrkespassive. Mer om Norsk Tannpleierforening >>

Medlemsfordeler

  • Medlemsskap i NTpF og Delta: Delta gir deg hjelp og støtte på arbeidsplassen i lønns– og arbeidsspørsmål.
  • Fagtidsskriftet Tannstikka med 6 utgivelser per år med bl.a. fagstoff og oversikt over ledige stillinger etc.
  • Faglig utvikling gjennom årlige fagkonferanser med kurs spesielt tilpasset tannpleiere, rimelig for studenter og til gunstig pris for ordinære medlemmer