Høring Helsestasjon

 

 

Tilbakemeldingsskjema

Ekstern høring – 16/3440 Nasjonal faglig retningslinje for helsestasjon 0-5 år og fellesdel for helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom Vennligst gi tilbakemeldinger i skjemaet nedenfor Frist fredag den 15. april 2016 Send på e-post til postmottak@helsedir.no

Navn: Organisasjon:

Skjemaet brukes til: kommentarer knyttet til bestemte anbefalinger generelle kommentarer

Anbefaling: Kommentarer:

Innledning

Kapittel: Fellesdel: Ledelse og styring 1. Tilsyn viser behov for forbedring – internkontroll

Det viser tydleg viktigheita for internkontroll

Ledelsen skal sikre god og tydelig ansvars- og oppgavefordeling i helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom

Det er svært viktig med tydleg leiing og oppgåvefordeling. Dette vil også gjenspegla seg i tverrfagleg samarbeid for eksempel i den off. tannhelsetenesta

Ledelsen skal sikre tilstrekkelig kompetanse i helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom

Tverrfagleg samarbeid og sikre kompetanse er viktig for å oppnå sikkerheit rundt barnet

Ledere i helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjonen for ungdom har ansvar for at det blir arbeidet systematisk med kvalitet og pasientsikkerhet

Viktig punkt

Kapittel: Fellesdel: Brukermedvirkning, rettigheter og tjenestetilbud

Barn og ungdom bør ha et lett tilgjengelig lavterskeltilbud i helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom

Viktig med god tilgjengelighet

Barn og ungdom har rett til å si sin mening og bli hørt når de er i kontakt med helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom

Barn og ungdom bør få et tilbud som er tilpasset deres behov i helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom

Helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom bør ha rutiner for å følge opp foresatte og barn som ikke møter til avtaler

Gode oppfølgingsrutinar er viktig. Dette viser også igjen samarbeidet med andre samarbeidspartar.

Helsestasjon og skolehelsetjeneste bør registrere barn og ungdom i oppfølgingsgrupper

Kapittel: Fellesdel: Samhandling og samarbeid

Helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom bør ha et systemrettet samarbeid med ansvarlig for kommunens folkehelsearbeid

Gode og tverrfagleg systemretta samarbeid med det generelle folkehelsearbeidet er viktig.

Tannhelsetenesta møter barn og ungdom regelmessig og er ein viktig samarbeidspart.

Helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom bør etablere samarbeid med kommunelegen

Helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom bør ha rutiner for å samhandle med barnets og ungdommens fastlege

Helsesøster og lege bør samhandle om alle helseundersøkelser

Helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom bør ha rutiner for samarbeid med psykolog og kommunens øvrige psykiske helsetjenester

Helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom bør ha et systematisk samarbeid med barnevernet

Helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom bør sikre et systematisk samarbeid med koordinerende enhet for habilitering- og rehabilitering

Barn og ungdom med særleg behov må sikrast god koordinerande tenester. Der det er barn med særleg behov er det viktig å tenkje utvida oppfølging med tverrfaglege einingar, for eksempel koordinerande gruppe med tannhelse som støtte einig. Barn og unge med særlege behov har behov for oppfølging av tannhelse i periodar.

Helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom bør ha et systematisk samarbeid med NAV

Kapittel: Fellesdel: Opplysningsplikt (meldeplikt) til barnevernet

Opplysningsplikt (meldeplikt) til barnevernet

Det er viktig å påpeike og informere at helsepersonell har eit sjølvstendig ansvar for å melde.

Når og hvordan sende bekymringsmelding til barnevernet?

Helsepersonell kan bli pålagt å gi opplysninger

Bekymringsmeldinger skal dokumenteres og journalføres

Ivareta opplysningsplikten gjennom internkontrollen

Helsestasjon 0-5 år

Kapittel: Helseundersøkelser og helseopplysning

Alle barn 0-5 år bør få tilbud om regelmessige helseundersøkelser i tråd med basisprogrammet

Viser til basisprogrammet og norsk Tannpleierforening meiner at tannhelse er godt integrert i programmet.

Alle barn 0-5 år bør få tilbud om fire somatiske helseundersøkelser med lege i helsestasjon

Alle nyfødte: Hjemmebesøk av helsesøster 7.-10. dag

Barn skal tilbys vaksine i tråd med Barnevaksinasjonsprogrammet

Barn 0-5 år: Barn bør få en enkel munnundersøkelse på helsestasjonen ved 6 uker, 1/2 år, 1år og 2år

Dette er viktig med samarbeidet mellom helsestasjon og tannhelstenesta som også gir kompetanseoverføring. Her er det viktig med gode henvisningskriterier.

Alle foresatte bør få tilbud om helseopplysning i grupper på helsestasjonen

Barn 0-5 år: Helsestasjonen bør gjøre kostanamnese og gi individuelt tilpassede råd

Barn og foresatte 0-5 år: Gi råd om kostholdets innhold og måltidsvaner

Tannhelse er ein del av barnet si helse.

God kostholdsvanar påverkar tannhelsa og helsa.

Alle foresatte bør få informasjon og veiledning om normal bevegelsesutvikling og hvordan de kan legge til rette for dette

Barn med særlige behov: Styrk samarbeidet med fysioterapeut for å identifisere forsinket eller avvikende bevegelsesutvikling

Alle barn ved 2- og 4-årskonsultasjon: Foresatte bør få veiledning om barns seksualitet

Alle foresatte skal få informasjon og veiledning om barns rett til et tobakksfritt miljø

Familier med behov: Helsestasjon bør vurdere hjemmebesøk som oppfølgingstiltak

Kapittel: Samspill og tilknytning mellom barn og foresatte

Alle foresatte bør få kunnskap om hvordan og hvorfor de bør normalisere og anerkjenne barnets følelser

Alle mødre og foresatte bør få råd om samspill med barnet og trivsel i forbindelse med amming eller flaskemat

Alle foresatte bør ved første møte med helsestasjonen få spørsmål om egen psykiske helse og trivsel

Kapittel: Foreldreveiledning

Alle foresatte bør tilbys systematisert foreldreveiledning

Kapittel: Omsorgssvikt og vold i nære relasjoner

Alle barn: Observer og tematiser samspill mellom foresatte og barn i alle konsultasjoner for å forstå og avdekke vold/omsorgssvikt

Alle foresatte bør før barnet er 6 måneder få informasjon og veiledning om vold og omsorgssvikt som en del av de obligatoriske helsekonsultasjonene

Kapittel: Samarbeid med barnehager

Helsestasjonen bør ha et systematisk samarbeid med barnehager i kommunen

Kapittel: Samarbeid med tannhelsetjenesten

Helsestasjonen bør etablere et systematisk og forpliktende samarbeid med Den offentlige tannhelsetjenesten

Norsk Tannpleierforening meinar at samarbeidet med den off. tannhelsetenesta er godt ivareteke i Nasjonale faglege retningslinjene for helsestasjon.

I basisprogrammet er tannhelse godt ivareteke.

Det må synleggjerast kommunen sitt ansvar i forhold til samarbeid med tannhelsetenesta.

God grunngjeving.

Det er viktig at Retningslinjer for tannhelsetenester til barn og ungdom (TannBarn) og Nasjonale faglege retningslinjer… samsvarar. Det for å unngå mistydningar som kan hindra samarbeidet og for å sikra at internkontrollforskriftene blir følgt likt.

Øvrige kommentarer og innspill Det har vore svært betydningsfullt at helsesøster har vore representert i arbeidsgruppa i TannBarn

Konklusjon: NTpF vurderar Nasjonal faglig retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom som godt tilpassa målgruppa. Tema tannhelse, og samarbeid med den off. tannhelsetenesta er godt ivareteke.

Fant du det du lette etter?

Bli medlem i Norsk Tannpleierforening