Høring Nasjonal faglig retningslinje for røyke avvenning hos fastlegen

Ekstern høring – utkast til Nasjonal faglig retningslinje for røykeavvenning hos fastlegen • Vær vennlig å gi tilbakemeldinger i skjemaet nedenfor • Frist 8.april 2016 • Send på e-post til postmottak@helsedir.no med referanse 15/11216

Navn: Hilde Aga Organisasjon:Norsk Tannpleierforening; NTpF

Anbefaling Kommentarer

1: Minimal intervensjon bør gjennomføres ved alle egnede konsultasjoner Ja. NTpF ser det som viktig at pasientar ved alle konsultasjonar der det er naturleg, blir stilt spørsmålet: Røykjer du/brukar du tobakk 2: Alle som ønsker å slutte å røyke bør få tilbud om strukturert hjelp til avvenning Ja, Vurdere motivasjon Viktig Strukturert veiledning til motiverte MI har vist seg å vera effektiv metode ved røykavvenjing. Faren er at ved kun bruk av ein veiledningsmetode, kan metoden lett bli instrumentell. Viktig med stuktur i samarbeidet pasient/behandlar. Nyttig verktøy for behandlar. Det er eit omfattande og tidkrevjande oppsett, samtidig som det er kjent at tett oppfølgjing er avgjerande for resultat. Viktig at innsats blir vektlagt motiverte pasienter. Veiledning til umotiverte og ambivalente Tidsbruk vurdert opp mot forventa resultat Hjelpetilbud for dem som vil slutte å røyke Viktig at frivilligheitssentralar i alle kommunane har oppdatert personell også på tobakksbruk-og slutt når retningslinjene skal effektuerast Redusere antall sigaretter Det kan vera oppmuntrande og motiverande start på det å slutta med røyk Røykeslutt for pasienter med psykiske lidelser Utfordrande å kommunisera om røyk overfor pasientar som kan ha røyk som «den einaste ven» i sin kvardag. Kunnskap at røykeslutt kan betra angst og stress problema, er viktig motivasjon Røykfri før operasjon Viktig forebyggjande innsats på eit tidspunkt då pasienten er spesielt motivert. Kun informasjon kan vera effektivt i den situasjonen. Praktiske råd for legekontoret Venteromma skal vera ein del av den totale forebyggjande innsatsen på tobakksforebyggjande arbeid som legekontoret og personell skal vektleggja. Informasjonsmateriell må vera tilgjengeleg, kanskje også info på legekontora si nettsida/facebooksida om tobakk som fokus ved konsultasjon.

3: Alle som ønsker å slutte å røyke, bør vurderes med tanke på medikamentell behandling Ja Nikotinlegemidler

Bupropion

Vareniklin

Ungdom under 18 år: Legemidler til røykeavvening usikker Gravide og ammende: Legemidler til røykeavvening Ja Pasienter med psykisk sykdom: Legemidler til røykeavvening Ja Pasienter med kols: Legemidler til røykeavvening Ja Pasienter med hjerte- og karsykdom eller diabetes: Legemidler til røykeavvening ja Tobakk og interaksjon med medikamenter Ja Snus Nei

Elektroniske sigaretter usikkerØvrige kapitler Kommentarer

Sammendrag

Vanlige utfordringer ved røykeslutt

Andre lands retningslinjer Sverige har kvalifisert helsepersonell som gjennomfører motiverande samtaler bl.a er der spesialutdanna tannpleiarar som jobbar systematisk med røykavvenjing i den offentlege tanhelsetenesta. Tobakk er ein viktig del av utdanninga med avsluttande eksamen.

 

 

Fant du det du lette etter?

Bli medlem i Norsk Tannpleierforening