Høring – Nasjonal faglig retningslinje for skolehelsetjenesten

Nedenfor er en kopi av ditt svar på: Høring – Nasjonal faglig retningslinje for skolehelsetjenesten (16/30097)

 • Høringen kommer fra:
  • Fagforening
 • Navn på avsender av høringen (hvilken statlig etat, fylkesmannen, kommune osv):
  • Norsk Tannpleierforening
 • Alle barn bør tilbys helsesamtale og somatisk undersøkelse på 1. trinn (skolestartundersøkelsen)
  • Tannstatus og munnhole er godt integrert i gjennomføringa av helseundersøkjinga ved skulestart. her er det nødvendig med god samhandling der tannhelsetenesta er ein part
 • Alle ungdommer bør tilbys en helsesamtale på 8. trinn
  • Riktig at tannhelse er tema her. God samhandling med aktuelle partar for å fremja det tverrfaglege i felles mål
 • Tema som skolehelsetjenesten bør ta opp med barn, foresatte og ungdom i Skolestartundersøkelsen og helsesamtale på 8. trinn
  • Tannhelsa godt intergrert
 • Skolehelsetjenesten bør bidra til å oppdage psykiske plager
  • Tannhelsepersonell møter barn og ungdom regelmessig i heile oppveksten. Tenesta kan vera ein god samarbeidspart på området psykisk helse
 • Ved alle henvendelser fra barn og ungdom bør skolehelsetjenesten være oppmerksomme på mulige bakenforliggende årsaker
  • Viktig at personell er bevisste denne faktoren i sin kommunikasjon med barn og foresatte
 • Alle barn bør være lett avkledd under den somatiske undersøkelsen i skolestartundersøkelsen
  • Helsepersonell har ein sjølvstendig meldeplikt til og ansvar overfor barneverntenesta. Positivt at dette blir sett på i samband med munnhelseundersøkjinga
 • Vold, overgrep og omsorgssvikt bør være et tema i skolestartundersøkelsen
  • Ja
 • Helsesamtale på 8. trinn: Alle ungdommer bør spørres om de har vært utsatt for vold, overgrep eller omsorgssvikt
  • Ja
 • Skolehelsetjenesten bør ta initiativ til et systemrettet samarbeid med skolen
  • Det er viktig med systemretta samarbeid med skulen der ulike, aktuelle helseaktørar jobbar saman overfor skulen
 • Skolehelsetjenesten bør ha oversikt over elevenes helsetilstand og de faktorer som kan virke inn på helsen til barn og ungdom
  • Viktig at skulehelsetenesta har oversikt over helsetilstand til elevane. Lokale faktorar kan virka inn på helsa til barn i oppvekst. Det må bli sett på saman med dei meir generelle faktorane som kan ha påverknad.
 • Skolehelsetjenesten skal bidra i undervisning i gruppe/klasser i den utstrekning skolen ønsker det
  • Viktig å motivera skulen til å nytta seg av kompetanse innafor tema helse i undervisninga. Her må dei ulike helseaktørane samarbeida
 • Skolehelsetjenesten skal bidra med helseopplysning på skolens foreldremøter i den utstrekning skolen ønsker det
  • Foreldremøter er ein fin arena for kommunikasjon og samarbeid mellom foreldre, skule og helsetenesta. Viktig at foreldra er oppdatert på områder skulehelsetenesta har vore involvert
 • Skolehelsetjenesten bør tilby seg å bidra i skolens undervisning om seksualitet og samliv
  • Ja
 • Alle ungdomsskoleelever bør få tilbud om å besøke helsestasjon for ungdom
  • Viktig at dei unge får tilbod om å kommunisera med ein profesjonell voksenperson med bakgrunn i data om psykiske utfordringar dei unge har i dag. viktig forebyggjande tiltak.
 • Skolehelsetjenesten bør bidra i skolens arbeid med universelle tiltak som fremmer et godt psykososialt miljø og god psykisk helse og forebygger mistrivsel, mobbing og psykiske plager blant barn og ungdom
  • Tannhelsetenesta møter barn og unge regelmessig. 97% av alle barn og ung mottar tilbodet. Tannhelsepersonell kan vera viktige aktørar i dette viktige arbeidet
 • Skolehelsetjenesten bør bidra i skolens arbeid med universelle tiltak for å forebygge bruk av tobakk, alkohol og rusmidler
  • Tannhelsetenesta skal kommunisera tema tobakk med all ungdom. Spørsmål om tobakksbruk er spørsmål i anamnesen
 • Skolehelsetjenesten bør bidra til gode rammer rundt skolemåltidet og mattilbudet i skolen
  • Nasjonale faglege retningslinjer for mat og måltid må vera implementert i skulen. Gode kostholdsvanar fremjar læring, og påverkar den generelle helsa og munnhelsa Norsk Tannpleierforening foreslår lovpålagt, gratis, ernæringsmessig forsvarlig, måltid i skulen. Det er eit viktig universelt tiltak og viktig helsefremajande invistering!
 • Skolehelsetjenesten bør bidra til at barn og ungdom kan være fysisk aktive i skolen, på vei til og fra skolen og i nærmiljøet
  • viktig med fysisk aktivitet på 1 time pr dag. helsetenesta må vera ein pådrivar for tilretteleggjing
 • Skolehelsetjenesten kan tilby gruppesamtaler for å støtte barn og ungdom som opplever samlivsbrudd mellom foresatte
  • Ja
 • Skolehelsetjenesten bør i samarbeid med skolen bidra til å følge opp elever med bekymringsfullt fravær
  • Viktig at det er samarbeid mellom helsetenesta og skulen når det gjeld stort fråvær
 • Skolehelsetjenesten bør tilby oppfølgende samtaler til barn og ungdom med psykiske plager
  • Visar til tidlegare svar
 • Skolehelsetjenesten bør vurdere hjemmebesøk til barn og ungdom med særlige behov
  • For å skapa størrre likheit i helse, må dei med særskilte behov følgjast ekstra godt opp
 • Skolehelsetjenesten bør ha en tilgjengelig lege
  • Tannpleierforeninga ser viktigheita av at lege bidreg i tverrfaglege tema og samarbeid her helsefremajnde tiltak må ha fokus
 • Skolehelsetjenesten bør bruke et kjønnsnøytralt språk i all formidling som gjelder samliv og seksualitet
  • ja
 • Skolehelsetjenesten bør vurdere å ta i bruk tiltak for å nå gutter i større grad
  • ja
 • Oversikt over innholdet i retningslinjen (kortprogrammet)
  • Kortprogrammet gjev ein god oversikt. Tema tannhelse er godt tatt i vare
 • Generelle tilbakemeldinger
  • Retningslinjene tar i vare tema munnhelse og inkluderar tannhelsetenesta, der det er naturleg

 

Tjenesten er levert av www.questback.com – Questback Essentials

 

Fant du det du lette etter?

Bli medlem i Norsk Tannpleierforening