Hva gjør en tannpleier

Eksempler på tannpleiernes kliniske arbeid, folkehelsetiltak og utadrettet tjeneste
Som autorisert tannpleier fatter tannpleierne beslutninger av både mellommenneskelig art og tannpleie- og odontologisk faglige beslutninger.
Tannpleieren er ansvarlig for sine vurderinger i henhold til helsepersonell-loven, folkehelseloven, tannhelseloven, pasientrettighetsloven og annet lovverk, og de til enhver tid eksisterende forskrifter og retningslinjer.
I en førstelinjefunksjon må helsepersonell (her tannpleieren) kunne ta raske beslutninger, tolke signaler, gå inn i vanskelige situasjoner, arbeide faglig og etisk forsvarlig, kunne gi profesjonell veiledning og råd i henhold til pasientens behov, ønsker og prioriteringer.
Videre kunne arbeide selvstendig og lede seg selv, samarbeide med andre profesjoner, koordinere arbeidsoppgaver og
bringe tilbake informasjon av betydning til ledelsen i organisasjonen både formelt og muntlig.
Eksempel på arbeid tannpleiere utfører:
1. Klinisk virksomhet, individnivå : 
Tar opp anamnese, undersøker munnens struktur og omliggende vev, slimhinner og gingiva, måler lommedybder og vurderer periodontal tilstand, gingivitt, ev periodontal diagnose som kronisk marginal periodontitt, apikal periodontitt samt undersøker tenner når det gjelder plakk, biofilm, dekalsinasjoner, kariesdiagnostikk (grad D1, D2, D3), erosjoner, abrasjoner, attrisjoner, tannbørstevaner og frekvens, bittavvik og bittanomalier, ev avtrykk for fremstilling av studiemodeller og ev ta foto av pasienten til klinisk bruk, vurdere salivas konsistens, ta salivatest, vurdere tannutviklingsforstyrrelser, mineraliseringsforstyrrelser, tannagenesi, retinerte tenner, ta intraorale røntgenbilder, notere funn og journalføre i henhold til journalforskriften (2001).
Utfra diagnose, registrerte kliniske funn, observasjoner og munnhygienen kommunisere med pasienten med utgangspunkt i anamnesen, kliniske funn, observasjoner, og orientere om oral status.
Gjennom dialog med pasienten, veilede og instruere i munnhygienetiltak med ev endring i tannbørstevaner, kostholdsvaner, erosjoner,
tobakk- og snusbruk, slik at pasienten blir bedre i stand til å kunne ivareta sin orale helse, dvs lære egenomsorg og ta ansvar for egen tannhelse.
Ev gi profesjonell tannrengjøring og fluorlakkering, fissurforsegling på barn og ungdom. Forsøke å hindre, forebygge slik at ikke ny tannsykdom oppstår.
Arbeide utfra et etisk og faglig helhetsperspektiv med tanke på pasientautonomi, informert samtykke og i henhold til pasient- og brukerrettighetsloven.
Henvise til tannlege, periodontist og kjeveortoped ved ytterligere behandlingsbehov.
2. Grupperettede tiltak
Undervisning i skoleklasser, andre helsefag og sosialfagutdanninger, helsepersonell, lærere og andre. Forslag til tiltak og oppfølging,
påvirke faktorer for uhelse, styrke den forebyggende innsatsen via å øke kunnskap om tannhelsen og tilpassede tiltak.-Gruppeundervisning om tannhelse for eksempel på helsestasjon, boenheter, sykehjem, asylmottak, sykehus, lokal medisinske sentra.
Prosjektledelse og deltakelse i folkehelsearbeid hos grupper av barn og unge, voksne, eldre, kronisk syke, ulike sårbare grupper,
migranter.-Tidlig intervensjon, komme tidlig inn i et utviklingsforløp mellom universell og/eller generell forebygging,
for eksempel veiledning gruppevis for ungdommer i risiko og interseptiv behandling.-Endringer i oral helse og tannhelseatferd, psykisk uhelse,
ev ved angst for tannbehandling. Tidlig intervensjon, eks tobakk- og snusbruk, spiseforstyrrelser, omsorgssvikt, ev meldeplikt.-Redusere graden av funksjonssvikt knyttet til sykdomsutvikling og sikre oral helserelatert livskvalitet ved kronisk sykdom.

3. Befolkningsnivå
Universelle og befolkningsrettede tiltak fra myndighetene. Slike tiltak bør suppleres med selektive og indikative intervensjoner som henvender seg til dem som har størst risiko for å utvikle sykdom og problemer relatert til dette. Her kommer tannpleiere og annet helsepersonell inn som arbeider med folkehelsetiltak.

Litteratur: Tannpleierfunksjon, oral helse og tannpleiefag mot 2025 (Hansen, Dahl og Halvari 2013)
Studieplan bachelorprogram i tannpleie

Bli medlem i Norsk Tannpleierforening