Vedtekter for norsk tannpleierforenings lokalavdelinger

Redigert 13.10.2011 etter landstyremøte 23-25.august, sak 18/2011 og etter styremøte nr.4 – 2020.

§ 1 Vedtektene gjelder for Norsk Tannpleierforenings avdeling:

______________________________________________

§ 2 Avdelingen skal fremme NTpFs formål på lokalt.

§ 3 Avdelingen velger representant(er) til NTpFs Landsmøte i henhold til NTpFs vedtekter.

§ 4 Avdelingens styre velges av årsmøtet. Styret skal ha minst 3 medlemmer og 2 varamedlemmer. Ved valg av styre kan geografiske hensyn tas for å tilrettelegge arbeidsmulighetene.

§ 5 Styret konstituerer seg selv.

§ 6 Styret har ansvar for gjennomføringen av disse vedtektene. Styret har ansvar for avdelingens økonomiforvaltning. Midlertidig regnskap framlegges på årsmøtet. Fullstendig regnskap sendes inn til sekretariatet innen 10.januar påfølgende år. Avdelingen skal også innen denne datoen sende inn sin årsberetning til NTpFs landsstyre.

§ 7 Årsmøtet skal avholdes innen 31.12 i inneværende år med minst 14 dagers varsel. Innkalling sendes NTpFs landsstyre. Forslag til årsmøtet må være styret i hende senest èn måned før møtet.

Årsmøtet behandler:
a) Valg av møteleder og referenter
b) Styrets beretning og regnskap
c) Styrets budsjettforslag og arbeidsprogram
d) Innkomne forslag
e) Valg av styre med varamedlemmer
f) Valg av representanter til Landsmøtet
g) Valg av valgkomitè

Valg skjer skriftlig. Årsmøtets vedtak avgjøres ved alminnelig flertall.

§ 8 Ekstraordinært årsmøte skal holdes når:
a) styret finner det påkrevet
b) minst 1/3 av medlemsmassen forlanger det

§ 9 Melding om nedlegging av avdelingen må sendes NTpFs landsstyre.

§ 10 Avvikelse fra og endring av disse vedtektene må vedtas med minimum 3/4 flertall på årsmøtet og godkjennes av NTpFs landsstyre.

§ 11 Ved oppløsning av avdelingen avgjør NTpFs landsstyre disponeringen av avdelingens midler.

 

Godkjent 10.04.2003/ 13.10.2011/ 03.12.20

Fant du det du lette etter?

Bli medlem i Norsk Tannpleierforening