Vedtekter for Norsk tannpleierforenings lokalavdelinger

Redigert 13.10.2011 etter landsstyremøte 23-25.august, sak 18/2011, etter styremøte nr.4 – 2020 og juni 2021 .

§ 1 Vedtektene gjelder for Norsk Tannpleierforenings avdeling:

______________________________________________

§ 2 Avdelingen er NTpFs organisasjonsledd på lokalt nivå, som hovedregel innen et fylke og skal fremme NTpFs formål lokalt.

Alle medlemmer i NTpF blir, som hovedregel, medlemmer av lokalavdeling. NTpFs landsstyret godkjenner lokal organisering. Avdelingen skal fremme NTpFs formål på lokalt.

§ 3 Avdelingen velger representant(er) til NTpFs Landsmøte i henhold til NTpFs vedtekter. Landsmøtet er NTpFs høyeste myndighet.

§ 4 Avdelingens styre velges av årsmøtet. Styret skal ha minst 3 medlemmer og 2 varamedlemmer. Ved valg av styre kan geografiske hensyn tas for å tilrettelegge arbeidsmulighetene. Årsmøtet vedtar kontingent til avdelingen

§ 5 Styret konstituerer seg selv.

§ 6 Styret har ansvar for gjennomføringen av disse vedtektene. Styret har ansvar for avdelingens økonomiforvaltning. Midlertidig regnskap framlegges på årsmøtet. Fullstendig regnskap sendes inn til sekretariatet innen 10.januar påfølgende år. Avdelingen skal også innen denne datoen sende inn sin årsberetning til NTpFs landsstyre.

§ 7 Årsmøtet skal avholdes innen 31.12 i inneværende år med minst 14 dagers varsel. Innkalling sendes NTpFs landsstyre. Forslag til årsmøtet må være styret i hende senest èn måned før møtet.

Årsmøtet behandler:
a) Valg av møteleder og referenter
b) Styrets beretning og regnskap
c) Styrets budsjettforslag og arbeidsprogram
d) Innkomne forslag
e) Valg av styre med varamedlemmer
f) Valg av representanter til Landsmøtet
g) Valg av valgkomitè

Valg skjer skriftlig. Årsmøtets vedtak avgjøres ved alminnelig flertall.

§ 8 Ekstraordinært årsmøte skal holdes når:
a) styret finner det påkrevet
b) minst 1/3 av medlemsmassen forlanger det

Godkjent 10.04.2003/ 13.10.2011/ 03.12.20/08.06.2021

Fant du det du lette etter?

Bli medlem i Norsk Tannpleierforening