Regjeringa har i dag presentert fase 2 i krisepakka. Innhaldet er retta mot små og mellomstore bedrifter.

Publisert 27.3.2020 klokka 12:47

Regjeringa, LO, Finans Norge, Virke og NHO har jobba fram ei overordna krisepakke kalla fase 2 og det var brei einigheit om prinsippa i pakka.  Den vart presentert kl 8 i dag. Næringslivet treng for tida kontantar meir enn kreditt. Målet med pakka er å gje nødvendig hjelp med påløpande kostnader og husleige, forsikringar, vart nemnt. Staten vil dekkja deler av kostandane for verksemder som har omsettingssvikt, men alle må vi bidra i eit felles løft for samfunnet.

Pakke skal gi kontant støtte direkte til små og mellomstore bedrifter. Dette for å sikra at nødvendige tilbod er tilgjengeleg for folket ved å unngå varige problem for næringsliv og arbeidsplasser når krisa er over.

Bedrifter som er blitt pålagt av staten å stengja verksemda, vil få ein høgare kompensasjonsgrad. Det er godt signal for vår yrkesgruppe.

Regjeringa vil bruka komande veke til å få på plass detaljane i pakka som skal presenterast neste fredag. Finans Norge skal sikra rask overføring samtidig som det må sikrast god og ryddig handtering av stønaden gjennom digitale plattformer. Innan 3 veker, skal det vera overført kontantstøtte til søkjaren. Den enkelte bedrift må søkja sjølv, for deretter å mot ta direkte overføring.  Regelverk skal sikra at dei som har behov får hjelp, og at useriøse aktørar ikkje får tilgang inn i vår felles statskasse.

Profilerte økonomar uttaler at det vil kosta samfunnet meir å gjera lite enn å gjera for mykje, i denne alvorlege situasjonen landet er i.

Saka visar den viktige funksjonen 3-parts samarbeidet har, når arbeidsgivar, organisasjonar i arbeidslivet og regjeringa i samarbeid finn fram til gode løysingar, uttalar leiar av LO Hans-Kristian Gabrielsen.

Partar uttalte at desse overordna prinsippa, er eit godt utgangspunkt for vidare behandling i Stortinget.


Viktig sak om direkteoppgjør med HELFO

Publisert 30.9.2020 klokka 14:36

Tannpleierne fikk selvstendig refusjonsrett i 2013. Retten gir tannpleieren rettigheter og plikter. Husk at avtalen er:  Personlig og gjensidig mellom HELFO og tannpleieren Buypass kortet er personlig og det er kun du som bruker kortet Når du gjør avtale med HELFO, er det kun du som sender inn dine oppgjør Du er personlig ansvarlig for […]

Norge henger etter i forebyggingen av overvekt og fedme

Publisert 16.9.2020 klokka 13:43

Norsk Tannpleierforening støtter rådene i ny rapport. De er i tråd med foreningen sitt syn at samfunnet må ta et større ansvar for å tilrettelegge sunnere mat- og drikkevaner i befolkningen. Prosjektet Healthy Food Environment Policy Index (Food-EPI) er gjennomført for første gang i Norge, som del av det europeiske prosjektet Policy Evaluation Network. Et […]

Oppdatert skjema som kartlegg smittestatus hos pasientar

Publisert 17.8.2020 klokka 11:17

Det er konstatert auka smittespreiing i befolkninga og Helsedirektoratet har difor i samråd med FHI og tannhelsetenesta, oppdatert skjema som kartlegg smittestatus hos pasientar. Dersom svaret er JA på eitt eller fleire av spørsmåla skal behandling utførast på tannklinikkar for smitta pasientar. Skjemaet finn du på Kartlegging av smittestatus før besøk på tannklinikken Endringene gjeld: […]

Meld deg inn i Norsk Tannpleierforening

NTpF er en partipolitisk uavhengig yrkesorganisasjon for alle autoriserte tannpleiere, enten de er yrkesaktive eller yrkespassive. Mer om Norsk Tannpleierforening >>

Medlemsfordeler

  • Medlemsskap i NTpF og Delta: Delta gir deg hjelp og støtte på arbeidsplassen i lønns– og arbeidsspørsmål.
  • Fagtidsskriftet Tannstikka med 6 utgivelser per år med bl.a. fagstoff og oversikt over ledige stillinger etc.
  • Faglig utvikling gjennom årlige fagkonferanser med kurs spesielt tilpasset tannpleiere, rimelig for studenter og til gunstig pris for ordinære medlemmer