Regjeringa har i dag presentert fase 2 i krisepakka. Innhaldet er retta mot små og mellomstore bedrifter.

Publisert 27.3.2020 klokka 12:47

Regjeringa, LO, Finans Norge, Virke og NHO har jobba fram ei overordna krisepakke kalla fase 2 og det var brei einigheit om prinsippa i pakka.  Den vart presentert kl 8 i dag. Næringslivet treng for tida kontantar meir enn kreditt. Målet med pakka er å gje nødvendig hjelp med påløpande kostnader og husleige, forsikringar, vart nemnt. Staten vil dekkja deler av kostandane for verksemder som har omsettingssvikt, men alle må vi bidra i eit felles løft for samfunnet.

Pakke skal gi kontant støtte direkte til små og mellomstore bedrifter. Dette for å sikra at nødvendige tilbod er tilgjengeleg for folket ved å unngå varige problem for næringsliv og arbeidsplasser når krisa er over.

Bedrifter som er blitt pålagt av staten å stengja verksemda, vil få ein høgare kompensasjonsgrad. Det er godt signal for vår yrkesgruppe.

Regjeringa vil bruka komande veke til å få på plass detaljane i pakka som skal presenterast neste fredag. Finans Norge skal sikra rask overføring samtidig som det må sikrast god og ryddig handtering av stønaden gjennom digitale plattformer. Innan 3 veker, skal det vera overført kontantstøtte til søkjaren. Den enkelte bedrift må søkja sjølv, for deretter å mot ta direkte overføring.  Regelverk skal sikra at dei som har behov får hjelp, og at useriøse aktørar ikkje får tilgang inn i vår felles statskasse.

Profilerte økonomar uttaler at det vil kosta samfunnet meir å gjera lite enn å gjera for mykje, i denne alvorlege situasjonen landet er i.

Saka visar den viktige funksjonen 3-parts samarbeidet har, når arbeidsgivar, organisasjonar i arbeidslivet og regjeringa i samarbeid finn fram til gode løysingar, uttalar leiar av LO Hans-Kristian Gabrielsen.

Partar uttalte at desse overordna prinsippa, er eit godt utgangspunkt for vidare behandling i Stortinget.


Lansering av filmer mot tannbehandlingsangst

Publisert 14.10.2021 klokka 11:24

I dag ble filmer mot tannbehandlingsangst i prosjektet «Tenner, skam og angst» lansert. Filmene er utviklet av prosjektet «Tenner, skam og angst» ved Kompetansesenteret Tannhelse Midt (TkMidt). Prosjektet har laget informasjonsfilmer rettet mot de som sliter med tannbehandlingsangst i tillegg til å lage instruksjonsvideoer for tannhelsepersonell. Målet er å gjøre det enklere for den som har tannlegeskrekk til å oppsøke […]

Solid flertall for overgang til Unio

Publisert 20.8.2021 klokka 14:08

Av totalt 34 stemmer, stemte 32 for overgang. Dette gir solid grunnlag for styret og administrasjon i sitt vidare arbeid. Under finner du innlegget fra Hilde Aga. Etter hennes innlegg, haldt leiar av Unio og gjest, Ragnhild Lied, ei solid og nøktern tale om Unio og kva overgang til den hovudorganisasjonen, vil bety for NTpF. […]

Viktig informasjon til alle medlemmer.

Publisert 07.6.2021 klokka 14:45

Saken gjelder eventuell søking om overgang fra hovedorganisasjonen YS-Delta til hovedorganisasjonen Unio. Se egen side for å få samlet informasjon.  

Bli medlem i Norsk Tannpleierforening