Regjeringa har i dag presentert fase 2 i krisepakka. Innhaldet er retta mot små og mellomstore bedrifter.

Publisert 27.3.2020 klokka 12:47

Regjeringa, LO, Finans Norge, Virke og NHO har jobba fram ei overordna krisepakke kalla fase 2 og det var brei einigheit om prinsippa i pakka.  Den vart presentert kl 8 i dag. Næringslivet treng for tida kontantar meir enn kreditt. Målet med pakka er å gje nødvendig hjelp med påløpande kostnader og husleige, forsikringar, vart nemnt. Staten vil dekkja deler av kostandane for verksemder som har omsettingssvikt, men alle må vi bidra i eit felles løft for samfunnet.

Pakke skal gi kontant støtte direkte til små og mellomstore bedrifter. Dette for å sikra at nødvendige tilbod er tilgjengeleg for folket ved å unngå varige problem for næringsliv og arbeidsplasser når krisa er over.

Bedrifter som er blitt pålagt av staten å stengja verksemda, vil få ein høgare kompensasjonsgrad. Det er godt signal for vår yrkesgruppe.

Regjeringa vil bruka komande veke til å få på plass detaljane i pakka som skal presenterast neste fredag. Finans Norge skal sikra rask overføring samtidig som det må sikrast god og ryddig handtering av stønaden gjennom digitale plattformer. Innan 3 veker, skal det vera overført kontantstøtte til søkjaren. Den enkelte bedrift må søkja sjølv, for deretter å mot ta direkte overføring.  Regelverk skal sikra at dei som har behov får hjelp, og at useriøse aktørar ikkje får tilgang inn i vår felles statskasse.

Profilerte økonomar uttaler at det vil kosta samfunnet meir å gjera lite enn å gjera for mykje, i denne alvorlege situasjonen landet er i.

Saka visar den viktige funksjonen 3-parts samarbeidet har, når arbeidsgivar, organisasjonar i arbeidslivet og regjeringa i samarbeid finn fram til gode løysingar, uttalar leiar av LO Hans-Kristian Gabrielsen.

Partar uttalte at desse overordna prinsippa, er eit godt utgangspunkt for vidare behandling i Stortinget.


Viktig informasjon til alle medlemmer.

Publisert 07.6.2021 klokka 14:45

Saken gjelder eventuell søking om overgang fra hovedorganisasjonen YS-Delta til hovedorganisasjonen Unio. Se egen side for å få samlet informasjon.  

«Hva er viktig for deg?- dagen 9. juni 2021

Publisert 07.6.2021 klokka 12:58

«Hva er viktig for deg?»-dagen har et helsefremmende fokus og styrker pasientrollen. Pasienten oppfordres til aktiv deltagelse i egne mål og styrker egenmestring, og som behandlere oppfordres vi til å lytte til hva som er viktig for pasienten. Ved at helsepersonell stiller et enkelt, men viktig spørsmål; «Hva er viktig for deg?», flyttes oppmerksomheten fra […]

Webinar: Helsekompetansen i fem utvalgte innvandrerpopulasjoner – befolkningens helsekompetanse del II

Publisert 04.6.2021 klokka 11:49

I forbindelse med lanseringen av HLS19-rapporten «Helsekompetansen i fem utvalgte innvandrerpopulasjoner – Befolkningens helsekompetanse, del II» inviterer Helsedirektoratet, i regi av OsloMet, til gratis webinar 11. juni 2021 kl 12-14. Rapporten beskriver helsekompetansen i fem innvandrerpopulasjoner; personer med bakgrunn fra Pakistan, Polen, Somalia, Tyrkia og Vietnam. Program og informasjon her  

Meld deg inn i Norsk Tannpleierforening

NTpF er en partipolitisk uavhengig yrkesorganisasjon for alle autoriserte tannpleiere, enten de er yrkesaktive eller yrkespassive. Mer om Norsk Tannpleierforening >>

Medlemsfordeler

  • Medlemsskap i NTpF og Delta: Delta gir deg hjelp og støtte på arbeidsplassen i lønns– og arbeidsspørsmål.
  • Fagtidsskriftet Tannstikka med 6 utgivelser per år med bl.a. fagstoff og oversikt over ledige stillinger etc.
  • Faglig utvikling gjennom årlige fagkonferanser med kurs spesielt tilpasset tannpleiere, rimelig for studenter og til gunstig pris for ordinære medlemmer