Skriftleg innspel til Helsedirektoratet

Publisert 15.4.2020 klokka 16:31

Til Helsedirektoratet ved Helene Haver                                                                                                                           Skien, 15. april 2020

Revisjon av Helsedirektoratet sine anbefalingar til tannhelsetenesta

Norsk Tannpleierforening, NTpF, visar til samtale med Helsedirektoratet den 14. april angåande regjeringa si varsling om gradvis opptrapping av nokon av helsetenestene, og foreininga takkar for moglegheita til å koma med innspel i saka. Helsedirektoratet sine eksisterande anbefalingar om «Tannbehandling som ikke er akutt, bør utsettes», gjeld fram til 20. april.

Tannpleierforeinina ser verdien av at samfunnet gradvis kan gå mot normale tilstandar igjen, og at det blir gjort endringar på enkelte områder når det gjeld normalisering av samfunnet. NTpF stiller spørsmål om endring i forhold til utviding av tannhelsetilbodet, er område det er riktig å normalisera på noverande tidspunkt. NTpF meiner at anbefalinga frå Helsedirektoratet om kunn tilbod om akutt og nødvendig tannbehandling til folket, bør bli vurdert og evt forlengja.

Som resultat av råd om kunn akutt og nødvendig behandling, så vil det bli eit oppdemt behov for ulike tannhelsetenester. Likevel er status i Norge at dei fleste har ei relativt god munnhelse, og dei som har behov for tannbehandling i dag, får hjelp.

Bakgrunn for standpunktet:
• Tannlegar og tannpleiarar er i ein spesielt utsett situasjon når det gjeld å bli smitta og vidareføra smitte, samanlikna med anna helsepersonell.
• Tannpleierforeininga har tatt i mot bekymringsmeldingar får tannpleiarar i privat sektor at tannklinikk dei jobbar ved, ikkje er klar for å ta i mot pasientar frå den 20. april
• Faglege anbefalingar om smittevern frå 2018 er utvida med nye rutinar som er anbefalt ved behandling av pasientar som er smitta eller mistenkt smitta. Ved evt gradvis oppstart for tannbehandling, må utgangspunktet for all pasientbehandling, vera at den enkelte pasient kan vera smitta. Tannhelsetenesta har strengt regime for hygiene, men denne situasjonen gjer at ytterlegare tiltak må setjast i verk. NTpF viser til FHI sitt utkast som er ute til høyring, til råd ved 1:1 behandling. NTpF stiller spørsmål om alle tannklinikkar av praktiske årsaker, er i stand til å følgja opp føresetnaden for behandling slik at tiltak om smittevern kan bli gjennomført slik som anbefalt av Folkehelseinstituttet
• Slik Tannpleierforeininga har forstått, er det avgrensing av tilbod om utstyr til smittever. Det resulterar i at tannhelsetenesta blir i konkurranse med sjukehusa om utstyr. Sjukehusa skal ta opp igjen deler av normal verksemd, også oftast betydeleg viktigare verksemd enn tannbehandling. Sjukehusa treng smitteutstyret ulike helseinnstansar og andre, skal konkurera om.
• Spørsmål vedr risikopasientar. Det spørsmålet må avklarast kva pasientgrupper det evt skal bli gitt tilbod til utifrå smittesituasjonen pr i dag.
• Det må avklarast om tannhelsepersonell med utsett helse eller der familiemedlemmer er i risikosituasjon for smitte, skal kunna vera ein del av behandlingssituasjon
• Kva arbeidsoppgåver kan utførast. Skal ein kunna nytta roterande instrument med spreiing av aerosoler som det medfører. Her kan krav til godt vacumsug som reduserar spreiing av aerosoler, vera aktuelt.
• Tannpleierforeininga sine medlemmer som er sjølvstendig næringsdrivande har eit økonomisk aspekt som også blir vurdert i forhold til tiltak om smittevern

Dersom Helsedirektoratet likevel vel ei gradvis normalisering av tannhelsetilbod ved offentlege og private tannklinikkar, vurderar Tannpleierforeininga at det i ei tid med avgrensa tilbod om behandling, er ekstra viktig med både helsefremmande tiltak og førebyggjande tiltak. Tannpleiarar må på linje med tannlege i privat praksis, kunna opna sine klinikkar og tilby tannpleierfagleg behandling og gi viktig veiledning. Pasientar med diagnosen periodontitt, er blant pasientar med spesielt behov for tett oppfølging.

Når det gjeld offentleg tannhelseteneste, er det iflg FHI lite smitte og smittespreing blant barn. Barn kan innkallast til tannpleier, og enklare behandling som oppfølging med rettleiing og fluorbehandling på barn og unge. Utvikling av informasjonsmateriell til ulike grupper i samfunnet antek NTpF er områder tannpleiaren jobbar med for tida.

Evt nye anbefalingar frå Helsedirektoratet, må vera tydlege slik at den enkelte tannpleier eller tannlege forstår moglegheitene og avgrensingane i sitt arbeid.

NTpF har tatt i mot oppsett om smittevern frå tannpleiar som er klinikkeigar, om tiltak og spørsmålstillingar ved ev oppstart og NTpF tilfører dei til innspela til direktoratet:

Andre tiltak for å redusere smittespredning:
– Ikke samle pasienter på venterom
– Jobbe med låst dør inn til klinikk, hente pasient inn til timen, unngå så godt man kan møter mellom pasienter
– Pasienter spriter av eller vaske hender på vei inn og på vei ut
– Ved større klinikker: redusere antall behandlere som er på til samme tid
– Sprite av betalingsterminal etter hver pasient
– Pas. skylle med H2O2 – jmf retningslinjer UiO
– Bruke minst mulig spyttfontene for å unngå spredning av aerosoler (dette gir føringer for hvilke behandlinger man bør gjennomføre i nærmeste framtid)
– Tannhelsesekretær som rengjør etter endt behandling bør ha munnbind? (Pga av faren for at aerosoler bevares lenge i luften)
– Klinikker som har opprettet et tilbud til pasienter med symptomer eller kjent smitte bør opprettholdes. (Dette for å unngå at alle klinikker må gjøre beslag i riktig smittevernutstyr, som kanskje i tillegg er mangel på ved sykehus)
– Bør alt tannhelsepersonell testes for Corona før oppstart / pasientkontakt?
– Tannpleiere ved det offentlige møter mange i risikogruppene ved sine besøk på sykehjem og institusjoner – må tas med i vurderingen ved oppstart av tannpleier
– Risikopasienter – skal disse unngå alt av tannbehandling / besøk på klinikk en tid framover? Hvilke sykdommer og tilstander?

Lukka til med vanskeleg og viktig arbeid med reviderte anbefalingar for tannhelsetenesta!

Venleg helsing
Norsk Tannpleierforening ved Hilde Aga, leiar


Viktig sak om direkteoppgjør med HELFO

Publisert 30.9.2020 klokka 14:36

Tannpleierne fikk selvstendig refusjonsrett i 2013. Retten gir tannpleieren rettigheter og plikter. Husk at avtalen er:  Personlig og gjensidig mellom HELFO og tannpleieren Buypass kortet er personlig og det er kun du som bruker kortet Når du gjør avtale med HELFO, er det kun du som sender inn dine oppgjør Du er personlig ansvarlig for […]

Norge henger etter i forebyggingen av overvekt og fedme

Publisert 16.9.2020 klokka 13:43

Norsk Tannpleierforening støtter rådene i ny rapport. De er i tråd med foreningen sitt syn at samfunnet må ta et større ansvar for å tilrettelegge sunnere mat- og drikkevaner i befolkningen. Prosjektet Healthy Food Environment Policy Index (Food-EPI) er gjennomført for første gang i Norge, som del av det europeiske prosjektet Policy Evaluation Network. Et […]

Oppdatert skjema som kartlegg smittestatus hos pasientar

Publisert 17.8.2020 klokka 11:17

Det er konstatert auka smittespreiing i befolkninga og Helsedirektoratet har difor i samråd med FHI og tannhelsetenesta, oppdatert skjema som kartlegg smittestatus hos pasientar. Dersom svaret er JA på eitt eller fleire av spørsmåla skal behandling utførast på tannklinikkar for smitta pasientar. Skjemaet finn du på Kartlegging av smittestatus før besøk på tannklinikken Endringene gjeld: […]

Meld deg inn i Norsk Tannpleierforening

NTpF er en partipolitisk uavhengig yrkesorganisasjon for alle autoriserte tannpleiere, enten de er yrkesaktive eller yrkespassive. Mer om Norsk Tannpleierforening >>

Medlemsfordeler

  • Medlemsskap i NTpF og Delta: Delta gir deg hjelp og støtte på arbeidsplassen i lønns– og arbeidsspørsmål.
  • Fagtidsskriftet Tannstikka med 6 utgivelser per år med bl.a. fagstoff og oversikt over ledige stillinger etc.
  • Faglig utvikling gjennom årlige fagkonferanser med kurs spesielt tilpasset tannpleiere, rimelig for studenter og til gunstig pris for ordinære medlemmer