Kommentarer fra Tannpleierforeningens til Helsedirektoratets anbefalinger

Publisert 21.4.2020 klokka 20:52

Tannpleiere og tannleger kan gradvis åpne for normal drift, etter de nye retningslinjene fra Helsedirektoratet. Det forventes fortsatt betydelig redusert aktivitet i hele tannhelsetjenesten. Det anbefales blant annet å nedprioritere recall og milde former for periodontitt.

Ifølge anbefalingene skal man minimere spredning av aerosoler, og ultralyd, airscaler og airflow, bør ikke benyttes. I ktp 5 Kommunehelsetjenesten og tannhelsetjenesten, står Tannhelsetjenesten spesifikt under kpt. 5.5.  https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/kommunehelsetjenesten-og-tannhelsetjenesten/tannhelsetjenesten?malgruppe=undefined   og under pkt: Tannhelsetjenesten bør foreta en gradvis opptrapping av aktivitet på tannklinikkene står der bl.a. om anbefaling når det gjelder prioriteringer av pasientbehandling, og om bruk av aerosolgenererande prosedyrar.

Alle klinikker bør i felleskap lage sin egen plan for hvordan de skal følge de anbefalinger som er gitt av Helsedirektoratet og FHI, for å bidra til redusert smittespredning. Her er det viktig at tannpleier er delaktig og tar ansvar, og tar en egen vurdering utfra gitte krav, tilgang på smittevernsutstyr, og hvordan det er mulig å organisere driften ved klinikken. Tannpleier må også ta en vurdering om aktuell behandling av pasient er nødvendig, eller om den kan utsettes.

Det er Helsedirektoratet og FHI som gir anbefalinger og retningslinjer. NTpF gir ingen føringer, og behandler må ta en vurdering utfra gitte kriterier.
Tannpleierforeningen anbefaler at tannpleierne setter seg grundig inn i veilederen, for å kunne ta en velbegrunnet beslutning angående anbefalte arbeidsoppgaver og drift. Dette må kommuniseres med eventuell klinikkeier, slik at tilrettelegging av ditt arbeid følger de retningslinjer som er publisert av Helsedirektoratet og FHI.

Gjengitt fra Helsedirektoratet sine anbefalinger:
«Det er den enkelte virksomhet som er ansvarlig for å vurdere om behandlingen tilfredsstiller grunnleggende krav til smittevern, og dermed kan tilbys.
Organisering av arbeidet på tannklinikken, gjennomføring av smittevernsrutiner og ev. begrenset tilgang på smittevernutstyr, vil være styrende for hvem og hvor mange som kan tilbys tannbehandling.» «Det må gjøres en individuell medisinskfaglig vurdering av om pasienter skal få helsehjelp under pandemien eller om helsehjelpen kan utsettes til etter pandemien. Vurderingen må ses i sammenheng med kapasiteten.»

Når det gjelder smittevern, oppfordres den enkelte tannpleier å sette seg inn i delen av veilederen med direkte anbefalinger for smittevern, dersom man har oppstart av behandling:

Gjengitt fra Helsedirektoratet sine anbefalinger:

«Forsterket basalt smittevern
Anbefalt påkledning tannhelsepersonell som er < 2 m avstand fra behandlingsseanse
• Engangshansker. Viktigheten av adekvat håndhygiene før og etter bruk presiseres.
• Munnbind (klasse ll eller llR). Skiftes mellom hver pasient.
• Visir/vernebriller
• Dekkestykke eller plastforkle over klinikktøy. Dekkestykke festes med klyper som desinfiseres etter hver pasient. Alternativt benyttes dekkestykke med limkant eller skifte av klinikktøy mellom hver pasient.
• Forutsatt tilgjengelig: Hette/lue som dekker alt hår
Tilleggspåkledning under utførelse av aerosolgenererende prosedyrer:
• Langermet smittefrakk, engangs eller gjenbruksfrakk som skiftes mellom hver pasient.
Det er globalt redusert tilgang på beskyttelsesutstyr. For å sikre utstyr til situasjoner der det er påkrevet, bør arbeidet organisere slik at man reduserer behovet for utstyr, og at beskyttelsesutstyr kun benyttes når det er behov.
Bruk av hetter, dekketøy og frakker i tøy anbefales da disse kan vaskes og gjenbrukes. Visir som kan desinfiseres og gjenbrukes anbefales også.»

Angående anbefaling at tannleger bør bruke sekretær:

Utdrag fra kap.5.5: «Av hensyn til smittevernet frarådes det i den nåværende situasjonen at tannleger jobber alene uten assistanse av tannhelsesekretær. Ved eventuell sykdom eller permitteringer bør annet helsepersonell overta tannhelsesekretærens oppgaver.»

Dette viser til at tannlege som er vant til å ha sekretær til assistanse ved stol, og til smittevern mellom pasienter bør fortsette med dette.
Mange tannpleiere jobber uten sekretær, og har kontroll på smittevernsrutinene selv. Denne anbefalingen referer til at man som behandler skal forholde seg til «normale arbeidsforhold», og ikke kutte hjelp fra sekretær dersom man er vant til dette. Det vil si at tannpleier som er vant til å håndtere smittevern mellom pasienter selv, kan trygt fortsette med dette.

Ansatt som opplever brudd på disse anbefalingene og rådene etter 20. april, bør ta det opp med arbeidsgiver og ev. fagforening.


Solid flertall for overgang til Unio

Publisert 20.8.2021 klokka 14:08

Av totalt 34 stemmer, stemte 32 for overgang. Dette gir solid grunnlag for styret og administrasjon i sitt vidare arbeid. Under finner du innlegget fra Hilde Aga. Etter hennes innlegg, haldt leiar av Unio og gjest, Ragnhild Lied, ei solid og nøktern tale om Unio og kva overgang til den hovudorganisasjonen, vil bety for NTpF. […]

Viktig informasjon til alle medlemmer.

Publisert 07.6.2021 klokka 14:45

Saken gjelder eventuell søking om overgang fra hovedorganisasjonen YS-Delta til hovedorganisasjonen Unio. Se egen side for å få samlet informasjon.  

«Hva er viktig for deg?- dagen 9. juni 2021

Publisert 07.6.2021 klokka 12:58

«Hva er viktig for deg?»-dagen har et helsefremmende fokus og styrker pasientrollen. Pasienten oppfordres til aktiv deltagelse i egne mål og styrker egenmestring, og som behandlere oppfordres vi til å lytte til hva som er viktig for pasienten. Ved at helsepersonell stiller et enkelt, men viktig spørsmål; «Hva er viktig for deg?», flyttes oppmerksomheten fra […]