Oppdatering av Helsedirektoratets anbefalinger til tannhelsetjenesten

Publisert 03.11.2020 klokka 13:01
Helsedirektoratet har oppdatert anbefalingene til tannhelsetjenesten. Dette er satt inn:
Barn med restsymptomer (ikke nyoppståtte eller økende) som kan knyttes til en gjennomgått luftveisinfeksjon, kan møte på tannklinikk når allmenntilstanden er god eller tilbake til det som er normalt for dette barnet.
Dette er nærmere beskrevet i:
Hvis barn har akutt luftveisinfeksjon (fhi.no)
Råd om når barn kan komme tilbake til barnehage og skole (fhi.no)
Helsedirektoratet er  bedt om å ivareta hensynet til barn og unge i relevante veiledere. I punktet Tannhelsetjenesten bør ha tilnærmet normal aktivitet ved tannklikkene står det nå:
Helsetjenester som tilbys barn og unge bør opprettholde normal drift under koronapandemien, samtidig som grunnleggende smitteverntiltak overholdes.
Ved behov for midlertidig stenging av tjenester som følge av smitteutbrudd må det i forkant gjøres en vurdering av om tiltaket er nødvendig, forholdsmessig og medisinskfaglig begrunnet.
Tannhelsetjenesten har ansvar for å kartlegge og vurdere hvem som har behov for tilbud dersom tjenesten må redusere åpningstider, eller midlertidig stenge ned som følge av smitteutbrudd.
Det er viktig å være oppmerksom på at barn og unge som under normale forhold ikke vil være utsatt, nå kan oppleve problemer som en konsekvens av pandemien.

Innspill til NRK Folkeopplysningen

Publisert 04.3.2022 klokka 16:15

Norsk Tannpleierforening, NTpF takker for at NRK setter munnhelse på agendaen. Dette er viktig område som NTpF mener bør ha mer oppmerksomhet. Ja, Tannpleierforeningen er glad for at tannpleierne ikke fikk fokus i dette programmet, men foreningen stiller likevel spørsmål til at yrkesgruppen ikke er nevnt i et program som omhandler tema pasient og munnhelse. […]

International Symposium on Dental Hygiene i DUBLIN I AUGUST!

Publisert 03.2.2022 klokka 13:20

Det er en stor glede at 15 tannpleiarar har søkt og fått tildelt stipend for deltagelse på  ISDH,  2022 i Dublin, Irland. Det er ønske fra NTpF å stimulere medlemmer til å delta. Arrangementet er den 11. til 13. august med temaet “THE FUTURE IS IN OUR HANDS”. Norsk Tannpleierforening er representert med to delegater på […]

Rådgivere i lønn- og arbeidsforhold

Publisert 25.1.2022 klokka 13:44

Tannpleierforeningen har gleden av å annonsere at tannpleiere og hovedtillitsvalgte i Viken, Jonill Engseter og Vestland, Ann-Elin Instebø er ansatt i Norsk Tannpleierforening i henholdsvis 50 og 60% stilling fra nyttår 2022. Med sin kunnskap og erfaring vil de bistå tillitsvalgte i fylkene og gi råd i lønn- og arbeidsforhold for Norsk Tannpleierforening.

Bli medlem i Norsk Tannpleierforening