Tilbakemelding til Mattilsynet om tannpleiere og bleking av tenner.

Publisert 22.2.2021 klokka 14:23

Oppdatering mars 2021:

NTpF gav tilbakemelding på den negative ordlyden i saka, med bakgrunn i vedtak i EU Professional Qualifications Directive i forhold til direktiv Directive 2005/36/EC.

Teksten er blitt endra til:
Tannpleiere kan utføre tannbleking dersom det skjer under direkte oppsyn av en tannlege, og hvis et tilsvarende sikkerhetsnivå kan garanteres.

Mattilsynet sin opprinnelege tekst:
Det er således ikke lovlig, at tannpleiere utfører tannbleking, med mindre det skjer under direkte oppsyn av en tannlege. NTpF må forhalda seg til EU direktivet som seier at tannlegen skal ha direkte oppsyn når bleiking blir utført hos tannpleier, men NTpF såg behovet for endring av ordbruken.

Tannpleiarane sin europeiske foreining, EDHF, jobbar fortsatt for endring i direktivet og at tannpleiaren skal kunna utføra bleiking på sjølvstendig grunnlag.

Februar 2021:
Til Mattilsynet,

Som leiar av Norsk Tannpleierforening, gir eg ein venleg tilbakemelding til innlegg på nettsida til Mattilsynet om «Hvorfor bør tannbleking kun foregå hos tannlege? og bakgrunn for NTpF sin tilbakemelding.

Tannpleierforeininga opplever formuleringa som unødig negativt formulert, når sak blir vurdert i forhold til vedtak i EU om -Professional Qualifications Directive med utgangspunkt i direktiv Directive 2005/36/EC.

Tannpleier har bachelor fagleg bakgrunn, er autonom yrkesgruppe som undersøkjer tenner, tannkjøtt, stiller enkelte diagnoser innafor oral helse, og henviser til spesialistar på sjølvstendig grunnlag. Tannpleiarar i Norge har tannbleiking i si utdanning og har kompetanse til å utføre tannbleking. Tannbleiking utført av tannpleier, var praksis fram til 2012. Etter den tid, har tannlegen tilsyn med utføring av bleiking hos tannpleier. NTpF visar til tidlegare korrespondanse med Mattilsynet i saka. 

Den europeiske tannpleierorganisasjonen, EDHF, er i dialog med EU vedr saka. EDHF er gjort kjent med at tannpleierutdanning og yrkesgruppa vart vurdert som utdanning på vidaregåande nivå og difor ikkje vurdert som «dental practitioner» når grunnlaget for direktivet vart definert. Resultatet er at tannpleiaryrket ikkje vart del av kvalifiseringsdirektivet.

Til forskjell for dei fleste land i Europa, har enkelte land ikkje krav til bachelor utdanning.  EDHF har jobba med endring av direktivet over tid og har utarbeida felles rammeverk for utdanninga med utgangspunkt i bachelor, og fortset arbeidet overfor EU. Norsk Tannpleierforening saman med EDHF ser fram til ein endring av direktivet på sikt. Tannpleier utdanna i Norge er kompetent til å forstå innhald og bruk av beikemiddel på sjølvstendig grunnlag. NTpF ser at tidlegar autorisasjon for yrkesutøving, er blitt ramma av bestemmelse tatt i EU på grunnlag som ikkje gjeld tannpleiarar utdanna i dei fleste land, blant dei dei nordiske landa.

Med denne bakgrunn foreslår Tannpleierforeininga at teksten blir endra og tilført:

Tannpleiere i Norge har utdannelse og kompetanse til å utføre tannbleking, men slik lovverket er utformet i dag må praksis skje under oppsyn av tannlege.

NTpF ser fram til ny vurderinga av tekst med utgangspunkt i vedlagt informasjon.

Tusen takk!

Venleg helsing

Hilde Aga
ledar av
Norsk Tannpleierforening,  NTpF


Gratis online kurs i Orale lesjoner

Publisert 11.11.2020 klokka 13:01

Online kurs i Orale lesjonar Tannpleiarane sin europeiske organisasjon(EDHF), har i samarbeid med det franske firma Pierre Fabre Oral Care(PFOC), utvikla ein utdanningsplattform for tannpleiarar i Europa. Det er ein flott jobb EDHF har gjort i arbeidet mot utvikling av meir felles kunnskapsnivå for tannpleiarane på europeisk nivå. EDHF og PFOC tilbyr online kurs i […]

Oppdatering av Helsedirektoratets anbefalinger til tannhelsetjenesten

Publisert 03.11.2020 klokka 13:01

Helsedirektoratet har oppdatert anbefalingene til tannhelsetjenesten. Dette er satt inn: Barn med restsymptomer (ikke nyoppståtte eller økende) som kan knyttes til en gjennomgått luftveisinfeksjon, kan møte på tannklinikk når allmenntilstanden er god eller tilbake til det som er normalt for dette barnet. Dette er nærmere beskrevet i: • Hvis barn har akutt luftveisinfeksjon (fhi.no) • […]

Viktig sak om direkteoppgjør med HELFO

Publisert 30.9.2020 klokka 14:36

Tannpleierne fikk selvstendig refusjonsrett i 2013. Retten gir tannpleieren rettigheter og plikter. Husk at avtalen er:  Personlig og gjensidig mellom HELFO og tannpleieren Buypass kortet er personlig og det er kun du som bruker kortet Når du gjør avtale med HELFO, er det kun du som sender inn dine oppgjør Du er personlig ansvarlig for […]

Meld deg inn i Norsk Tannpleierforening

NTpF er en partipolitisk uavhengig yrkesorganisasjon for alle autoriserte tannpleiere, enten de er yrkesaktive eller yrkespassive. Mer om Norsk Tannpleierforening >>

Medlemsfordeler

  • Medlemsskap i NTpF og Delta: Delta gir deg hjelp og støtte på arbeidsplassen i lønns– og arbeidsspørsmål.
  • Fagtidsskriftet Tannstikka med 6 utgivelser per år med bl.a. fagstoff og oversikt over ledige stillinger etc.
  • Faglig utvikling gjennom årlige fagkonferanser med kurs spesielt tilpasset tannpleiere, rimelig for studenter og til gunstig pris for ordinære medlemmer