Tilbakemelding til Mattilsynet om tannpleiere og bleking av tenner.

Publisert 22.2.2021 klokka 14:23

Oppdatering mars 2021:

NTpF gav tilbakemelding på den negative ordlyden i saka, med bakgrunn i vedtak i EU Professional Qualifications Directive i forhold til direktiv Directive 2005/36/EC.

Teksten er blitt endra til:
Tannpleiere kan utføre tannbleking dersom det skjer under direkte oppsyn av en tannlege, og hvis et tilsvarende sikkerhetsnivå kan garanteres.

Mattilsynet sin opprinnelege tekst:
Det er således ikke lovlig, at tannpleiere utfører tannbleking, med mindre det skjer under direkte oppsyn av en tannlege. NTpF må forhalda seg til EU direktivet som seier at tannlegen skal ha direkte oppsyn når bleiking blir utført hos tannpleier, men NTpF såg behovet for endring av ordbruken.

Tannpleiarane sin europeiske foreining, EDHF, jobbar fortsatt for endring i direktivet og at tannpleiaren skal kunna utføra bleiking på sjølvstendig grunnlag.

Februar 2021:
Til Mattilsynet,

Som leiar av Norsk Tannpleierforening, gir eg ein venleg tilbakemelding til innlegg på nettsida til Mattilsynet om «Hvorfor bør tannbleking kun foregå hos tannlege? og bakgrunn for NTpF sin tilbakemelding.

Tannpleierforeininga opplever formuleringa som unødig negativt formulert, når sak blir vurdert i forhold til vedtak i EU om -Professional Qualifications Directive med utgangspunkt i direktiv Directive 2005/36/EC.

Tannpleier har bachelor fagleg bakgrunn, er autonom yrkesgruppe som undersøkjer tenner, tannkjøtt, stiller enkelte diagnoser innafor oral helse, og henviser til spesialistar på sjølvstendig grunnlag. Tannpleiarar i Norge har tannbleiking i si utdanning og har kompetanse til å utføre tannbleking. Tannbleiking utført av tannpleier, var praksis fram til 2012. Etter den tid, har tannlegen tilsyn med utføring av bleiking hos tannpleier. NTpF visar til tidlegare korrespondanse med Mattilsynet i saka. 

Den europeiske tannpleierorganisasjonen, EDHF, er i dialog med EU vedr saka. EDHF er gjort kjent med at tannpleierutdanning og yrkesgruppa vart vurdert som utdanning på vidaregåande nivå og difor ikkje vurdert som «dental practitioner» når grunnlaget for direktivet vart definert. Resultatet er at tannpleiaryrket ikkje vart del av kvalifiseringsdirektivet.

Til forskjell for dei fleste land i Europa, har enkelte land ikkje krav til bachelor utdanning.  EDHF har jobba med endring av direktivet over tid og har utarbeida felles rammeverk for utdanninga med utgangspunkt i bachelor, og fortset arbeidet overfor EU. Norsk Tannpleierforening saman med EDHF ser fram til ein endring av direktivet på sikt. Tannpleier utdanna i Norge er kompetent til å forstå innhald og bruk av beikemiddel på sjølvstendig grunnlag. NTpF ser at tidlegar autorisasjon for yrkesutøving, er blitt ramma av bestemmelse tatt i EU på grunnlag som ikkje gjeld tannpleiarar utdanna i dei fleste land, blant dei dei nordiske landa.

Med denne bakgrunn foreslår Tannpleierforeininga at teksten blir endra og tilført:

Tannpleiere i Norge har utdannelse og kompetanse til å utføre tannbleking, men slik lovverket er utformet i dag må praksis skje under oppsyn av tannlege.

NTpF ser fram til ny vurderinga av tekst med utgangspunkt i vedlagt informasjon.

Tusen takk!

Venleg helsing

Hilde Aga
ledar av
Norsk Tannpleierforening,  NTpF


Lansering av filmer mot tannbehandlingsangst

Publisert 14.10.2021 klokka 11:24

I dag ble filmer mot tannbehandlingsangst i prosjektet «Tenner, skam og angst» lansert. Filmene er utviklet av prosjektet «Tenner, skam og angst» ved Kompetansesenteret Tannhelse Midt (TkMidt). Prosjektet har laget informasjonsfilmer rettet mot de som sliter med tannbehandlingsangst i tillegg til å lage instruksjonsvideoer for tannhelsepersonell. Målet er å gjøre det enklere for den som har tannlegeskrekk til å oppsøke […]

Solid flertall for overgang til Unio

Publisert 20.8.2021 klokka 14:08

Av totalt 34 stemmer, stemte 32 for overgang. Dette gir solid grunnlag for styret og administrasjon i sitt vidare arbeid. Under finner du innlegget fra Hilde Aga. Etter hennes innlegg, haldt leiar av Unio og gjest, Ragnhild Lied, ei solid og nøktern tale om Unio og kva overgang til den hovudorganisasjonen, vil bety for NTpF. […]

Viktig informasjon til alle medlemmer.

Publisert 07.6.2021 klokka 14:45

Saken gjelder eventuell søking om overgang fra hovedorganisasjonen YS-Delta til hovedorganisasjonen Unio. Se egen side for å få samlet informasjon.  

Bli medlem i Norsk Tannpleierforening