Pasientrettighetsloven

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63?q=PASIENTRETTIGHETSLOVEN

Bli medlem i Norsk Tannpleierforening