Tannhelsetjenesteloven

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1983-06-03-54?q=tannhelsetjenesteloven

Bli medlem i Norsk Tannpleierforening