Tannpleieres rekvireringsrett

Tannpleieres rett til rekvirering av legemidler.
Helsedepartementet vedtok 17. februar 2003 forskrift om endring av forskrift 27. april 1998 nr. 455 om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek.
Forskriften trådte i kraft 1. juli 2003.

Med dette gis følgende nye bestemmelser i § 2-8:
§ 2-8 Tannpleieres rett til rekvirering
Tannpleier med norsk autorisasjon eller lisens har rett til  å rekvirere følgende legemidler i den grad det er nødvendig for utøvelse av tannpleiervirksomheten:
a) midler mot karies
b) overflateanestetika til odontologisk bruk
c) antiseptika til lokal behandling i munn

Tannpleier med norsk autorisasjon eller lisens og godkjent utdanning i bruk av injiserbare lokalanestetika kan i tillegg rekvirere følgende legemidler i den grad det er nødvendig for utøvelse av tannpleiervirksomheten:
a) Midler til lokal infiltrasjonsanestesi til odontologisk bruk
b) Adrenalinoppløsning i autoinjektor til bruk mot anafylaktisk sjokk

Tannpleiere kan kun rekvirere legemidler til bruk i praksis.

Tannpleiere bør også kjenne til krav til opplysninger på rekvisisjon:
Standardopplysninger på resept og rekvisisjon (kap 4)
§ 4-1.Fellesregler

Opplysningene på reseptblankett og rekvisisjonsblankett skal være så fullstendige at forveksling med andre rekvirenter unngås.
Opplysningene skal normalt være påtrykt eller påstemplet blanketten. Unntaksvis kan opplysningene likevel være påført med maskinskrift eller blokkbokstaver.
Ved muntlig rekvirering og elektronisk rekvirering, jf. §§ 3-2 og 3-3, gjelder bestemmelsene i §§ 4-2 og 4-3 tilsvarende.
Turnuskandidater, medisinske studenter og andre med tilsvarende lisens for virksomhet som underordnet lege eller som assistent hos praktiserende lege, skal benytte sykehusets eller ansvarlig leges reseptblankett ved rekvirering av legemidler i alle reseptgrupper.

§ 4-2.Standardopplysninger på reseptblankett
Reseptblankett skal alltid opplyse om reseptutsteders:

a) navn,
b) Id-nummer i henhold til Helsepersonellregisteret,
c) yrke,
d) adresse (arbeidssted),
e) telefonnummer (arbeidssted).

Som reseptblankett regnes også leges ordinasjonskort e.l. for dosedispensering.
Helsedirektoratet kan unnta spesielle kategorier av reseptutstedere fra kravet i første ledd bokstav b.

0 Endret ved forskrifter 27 april 2000 nr. 36419 des 2002 nr. 1714 (i kraft 1 jan 2003), 17 jan 2013 nr. 61.

§ 4-3.Standardopplysninger på rekvisisjonsblankett
Rekvisisjonsblankett skal være påført:

a) institusjonens navn,
b) avdelingens navn.

Rekvirering til bruk i egen praksis

Forskrift om endring i forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek (utleveringsforskriften) trådte i kraft 1. juli 2020. I den forbindelse ble § 5-4 som omtalte rekvirering til bruk i egen praksis opphevet. Gjeldende praksis etter forskriftsendringen:

Endringen i forskriften betyr at man fortsatt har mulighet til å rekvirere legemidler til egen praksis, men at dette nå er å regne som rekvirering av legemidler ved rekvisisjon.
I utleveringsforskriften § 3-2 står det at hvis det ikke er praktisk mulig å rekvirere skriftlig, kan resept og rekvisisjon fremsettes muntlig. Muntlig rekvirering kan skje personlig eller per telefon (telefonresept). For rekvisisjoner gjelder likevel bare rekvirering per telefon.
I praksis betyr det at dersom en rekvirent kommer til apoteket og ønsker å kjøpe legemidler til egen praksis, så skal dette skje i form av en skriftlig rekvisisjon, siden muntlig rekvirering annet enn per telefon ikke er tillatt for rekvisisjoner. Dette kan for eksempel løses ved at rekvirenten skriver en slik rekvisisjon mens rekvirenten er tilstede i apoteket.

Fant du det du lette etter?

Bli medlem i Norsk Tannpleierforening