Overgang til Unio?

Vi kommer til å samle informasjon om eventuell overgang til Unio her fortløpende, samtidig som vi fortsetter å legge ut informasjon på medlemsgruppa på Facebook.

Lørdag 12.06.21 kl 12:15 
Styret sendte ut mail til alle medlemmer i NTpF

Hei medlemmer i NTpF

Torsdag ettermiddag mottok medlemmene i Norsk Tannpleierforening personlig mail fra forbundsleder Lizzie Ruud Thorkildsen i Delta. Utgangspunktet for mailen var styrets vedtak om forslag til søknad om opptak i Unio.  Foreningen stiller seg overraskende til innhold i mailen på enkelte områder, og har derfor bedt om møte med forbundsleder.

NTpF er i god dialog med Unio om en evt. overgang til ny organisasjon. Styret la plan for områder det skulle arbeides med det siste året, og styret og administrasjon har jobbet hardt og seriøst med saken. Dersom landsmøte vedtar overgang, er mange saker på plass og andre områder skal det fortsatt jobbes med utover høsten. Det videre arbeidet er godt planlagt og styret kjenner på optimisme som gir pågangsmot, for videre utvikling av organisasjonen og yrkesgruppa.

I Unio vil foreningen bli mer selvstendig. Det styrker fellesskapet og vår identitet og eksempler er:

 • NTpF får partsrettigheter som betyr at NTpF får rett til egen plass ved forhandlingsbordet i offentlig sektor og forhandler direkte for bare tannpleierne
 • Tannpleierne kan samarbeide med yrkesgrupper som vi samarbeider med i arbeidslivet, også på organisasjonsnivå
 • Tannpleierne blir organisert sammen med helsefagutdanninger med 3 årig bachelor
 • Tannpleierforeningen får større påvirkning på politiske saker ved å gå sammen med andre og aktuelle  forbund
 • Tannpleierforening blir mer attraktiv for medlemmer som har tatt videreutdanning
 • Ivaretakelse av ansatte i privat sektor og selvstendig næringsdrivende, blir opprettholdt og videreutviklet av NTpF og aktuelle samarbeidspartnere
 • Unio er Norges største hovedorganisasjon for arbeidstakere med høyere utdanning med over 380 000 medlemmer fordelt på 13 forbund.
 • Her kan du lese om medlemsorganisasjoner https://www.unio.no/forbund/ og medlemsfordeler. NTpF vil jobbe videre med å utvikle viktige medlemsfordeler som f. eks forsikring

Foreningen har fått mange og positive tilbakemeldinger fra medlemmer. Flere ledere i andre yrkesorganisasjoner i Delta, uttrykker stor forståelse for vedtaket styret har gjort og vi blir ønskt lykke til i det videre arbeidet. Det gleder og styrkes oss i vår avgjørelse og i det videre arbeidet.

Styret skal møte tillitsvalgte den 15. juni og informere om saken, og lokalavdelingene arrangerer møte med sine medlemmer. I disse møtene stiller leder Hilde Aga og styremedlem etter invitasjon.

Forslaget om overgang til Unio er godt gjennomtenkt. Grunnene er presentert for ledere i lokalavdelingene og medlemmene vil bli nærmere orientert på teams.

Sammen blir vi sterke – tannpleierne skal opp og frem!

Riktig god helg frå styret og administrasjonen i NTpF

v/ leder Hilde Aga

 

Torsdag 10.06.2021 kl. 15.48

Delta ved forbundsledere Lizzie sendt ut et brevet til alle medlemmer i tannpleierforeningen.

 

Publisert på FB-gruppa 10-11.juni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publisert på medlemssiden 07.6.2021 klokka 14:45

Dette brevet er i dag sendt ut til alle medlemmers epostadresse og varslet med SMS

Saken gjelder eventuell søking om overgang fra hovedorganisasjonen YS-Delta til hovedorganisasjonen Unio:

Medlemskap i hovedorganisasjon er kontinuerlig vurdert i NTpF, både av nåværende og tidligere styrer. Det er stilt spørsmål om YS-Delta er den riktige organisasjonen for tannpleierne å være organisert i. Delta er en organisasjon som hovedsakelig består av yrkesgrupper på videregående nivå. Nåværende styre har tatt beslutningen og har enstemmig vedtatt å fremme forslag i ekstarordinært landsmøte, om opptak av Norsk Tannpleierforening i Unio.

Unio er den nest største hovedorganisasjonen i Norge og organiserer blant annet helsearbeidere på bachelornivå. Yrkesgrupper som er naturlige samarbeidsparter med tannpleierne.  Universitets- og høyskolesektoren er derfor en viktig felles arena som gis prioritet i Unio, og hovedorganisasjonen jobber for høyere verdsetting av kunnskap, forskning, kompetanse og ansvar. NTpFs styre mener at organisasjonens målsetting, viser at denne organisasjonen best ivaretar tannpleiernes interesser. Medlemskap i Unio, gir foreningen en tydelig grad av selvstendighet med muligheter og ansvar det medfører. Ved evt overgang til Unio, vil tannpleiere være organisert i en akademisk hovedorganisasjon på linje med de andre nordiske tannpleierorganisasjonene.

Tannpleierforeningen hadde møte med representanter fra lokalavdelingene den 3. juni og orienterte om saken. Deltas politiske ledelse er orientert i dag.  Videre blir

 • Medlemmer som har verv som tillitsvalgt i NTpF/Delta, blir innkalt til møte med NTpF på Teams
 • Medlemmene invitert av lokallagene til dialog på Teams
 • Medlemmene blir innkalt til ekstraordinært landsmøte 19. august og behandling av saken
 • Om vedtak av overgang til Unio, blir det arrangert tillitsvaltopplæring høst 2021

NTpF har jobbet med saken det siste året for å forberede en overgang. Saken har så langt vært behandlet som en konfidensiell sak, av hensyn til arbeidsro, både for oss og den andre parten, Unio.

Ønsket fra styret er at medlemmene synes nyheten er gledelig og at en eventuell overgang til Unio som vil styrke tannpleiernes autonomi, skaper entusiasme og engasjement.

Vennlig helsing

Styret i Norsk Tannpleierforening
v/ leder Hilde Aga

Fant du det du lette etter?

Meld deg inn i Norsk Tannpleierforening

NTpF er en partipolitisk uavhengig yrkesorganisasjon for alle autoriserte tannpleiere, enten de er yrkesaktive eller yrkespassive. Mer om Norsk Tannpleierforening >>

Medlemsfordeler

 • Medlemsskap i NTpF og Delta: Delta gir deg hjelp og støtte på arbeidsplassen i lønns– og arbeidsspørsmål.
 • Fagtidsskriftet Tannstikka med 6 utgivelser per år med bl.a. fagstoff og oversikt over ledige stillinger etc.
 • Faglig utvikling gjennom årlige fagkonferanser med kurs spesielt tilpasset tannpleiere, rimelig for studenter og til gunstig pris for ordinære medlemmer